INGSTEEL, spol. s r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
INGSTEEL, spol. s r.o.
Sídlo:
Tomášiková 17
82009 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/1220/B
Od 2.8.1991, posledná zmena 1.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Daša Slezáková
  • Ing. Ivan Bezák, PhD.
IČO:
17320429
DIČ:
2020318322

IČ DPH:

SK2020318322
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
41202 Výstavba neobytných budov
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Daša Slezáková (50,0%)
  • Ing. Ivan Bezák, PhD. (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.05.2023 ako riadna.

Firma INGSTEEL, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 69 296 702 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 43,84%. Dosiahnutý zisk po zdanení 218 688 EUR vzrástol medziročne o 41 606 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,36% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 68,84%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 46,34%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,23%.

Absolútne ukazovatele

71 913 260 €

50,5 %

4 970 493 €

-0,6 %

49 206 866 €

32,2 %

16 438 534 €

-1,6 %

6 190 775 €

-18,0 %

Relatívne ukazovatele

7.17 %

-3,2 %

1.07

-0,1

0.44 %

-0,0 %

66.59 %

11,5 %

1.13

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 664 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 69 296 038 € 43,8 %
Zmena stavu zásob 29 885 € 102,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 523 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 25 337 917 € 68,8 %
Služby 39 017 654 € 46,3 %
Pridaná hodnota 4 970 493 € -0,6 %
Osobné náklady 4 648 009 € 7,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 374 233 € 5,1 %
Opravné položky 2 323 € 100,0 %
Ostatné výnosy 1 330 651 € 186,4 %
Iné prevádzkové náklady 1 341 529 € 92,4 %
Zisk z predaja majetku 373 896 € 223,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 308 946 € 59,7 %
HV z finančnej činnosti -6 018 € -107,2 %
z toho Nákladové úroky 42 952 € 27,6 %
HV pred zdanením 302 928 € 9,1 %
Daň 84 240 € -16,2 %
HV po zdanení 218 688 € 23,5 %
EBITDA 309 283 € -28,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
49 206 866 € 32,2 %
 
Neobežný majetok 7 136 571 € 8,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 009 234 € 14,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 213 € -43,8 %
Dlhodobý finančný majetok 5 125 124 € 5,9 %
 
Obežný majetok 41 977 179 € 38,0 %
Zásoby 2 841 096 € 162,3 %
Dlhodobé pohľadávky 10 046 319 € 5,1 %
Krátkodobé pohľadávky 27 769 246 € 51,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 320 518 € -5,2 %
 
Časové rozlíšenie 93 116 € -55,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 49 206 866 € 32,2 %
 
Vlastné imanie
16 438 534 € -1,6 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 902 335 € 2,4 %
HV minulých rokov 12 317 511 € -3,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 218 688 € 23,5 %
 
Záväzky 32 720 332 € 60,3 %
Dlhodobé záväzky 6 665 422 € -1,0 %
Krátkodobé záväzky 23 845 854 € 77,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 939 347 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 269 709 € 3,1 %
 
Časové rozlíšenie 48 000 € -52,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?