Auto Palace Bratislava s. r. o.

Historický názov:
  • AUTO PALACE BRATISLAVA s.r.o.
  • K.S.O., spol. s r.o.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Auto Palace Bratislava s. r. o.
Sídlo:
Vajnorská 136/C
83104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/1196/B
Od 1.8.1991, posledná zmena 12.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Petr Zich
  • Nicolaas Willem Hertsenberg
IČO:
17320712
DIČ:
2020312470

IČ DPH:

SK2020312470
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
1 500 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • AutoBinck Car Distribution and Retail B.V. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.03.2023 ako riadna.

Firma Auto Palace Bratislava s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 58 273 171 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 19,69%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 259 913 EUR vzrástol medziročne o 665 358 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 88,64% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 54 691 610 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 218 288 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 13%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 31,35%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,35%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,94%.

Absolútne ukazovatele

61 704 095 €

13,4 %

7 406 430 €

21,7 %

14 119 989 €

2,5 %

4 055 577 €

-58,7 %

1 974 883 €

-74,6 %

Relatívne ukazovatele

12.71 %

0,2 %

1.92

0,2

16.01 %

4,4 %

71.28 %

42,6 %

0.41

-1,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 54 691 610 € 20,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 581 561 € 10,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 86 270 € -30,3 %
Náklady na predaj tovaru 47 473 322 € 19,9 %
Náklady na materiál, energie 754 265 € 31,3 %
Služby 2 919 539 € 8,3 %
Pridaná hodnota 7 406 430 € 21,7 %
Osobné náklady 3 866 812 € 10,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 512 551 € -1,3 %
Opravné položky -194 115 € -32,2 %
Ostatné výnosy 33 120 € -84,8 %
Iné prevádzkové náklady 166 263 € -21,2 %
Zisk z predaja majetku 130 759 € 280,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 024 683 € 42,7 %
HV z finančnej činnosti -70 442 € -54,5 %
z toho Nákladové úroky 39 458 € 50,2 %
HV pred zdanením 2 954 241 € 42,4 %
Daň 694 328 € 44,7 %
HV po zdanení 2 259 913 € 41,7 %
EBITDA 3 212 360 € 30,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 119 989 € 2,5 %
 
Neobežný majetok 2 546 439 € 7,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 518 716 € 7,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 27 723 € -22,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 460 110 € 1,3 %
Zásoby 7 535 255 € 53,0 %
Dlhodobé pohľadávky 115 467 € -37,1 %
Krátkodobé pohľadávky 3 737 629 € 26,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 71 759 € -97,8 %
 
Časové rozlíšenie 113 440 € 28,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 119 989 € 2,5 %
 
Vlastné imanie
4 055 577 € -58,7 %
Základné imanie 1 500 000 € -49,3 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 295 664 € -93,6 %
HV minulých rokov 0 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 259 913 € 41,7 %
 
Záväzky 10 027 440 € 156,0 %
Dlhodobé záväzky 28 627 € 13,6 %
Krátkodobé záväzky 8 207 125 € 140,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 239 103 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 552 585 € 16,6 %
 
Časové rozlíšenie 36 972 € 9,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?