exe, a.s.

Historický názov:
  • exe, spoločnosť s ručením obmedzeným
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
exe, a.s.
Sídlo:
Galvaniho 19045/19
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/6180/B
Od 30.7.1991, posledná zmena 12.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Richard Hrabovský
  • Michal Uriča
IČO:
17321450
DIČ:
2020299490

IČ DPH:

SK2020299490
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1993
SK NACE (RÚZ):
62090 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
Základné imanie:
624 300 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma exe, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 41 992 287 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 6,19%. Dosiahnutý zisk po zdanení 794 414 EUR vzrástol medziročne o 244 630 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,95% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 491 279 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 87,31%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 9,42%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 31,04%.

Absolútne ukazovatele

42 874 655 €

-5,0 %

4 457 822 €

34,7 %

15 412 567 €

65,2 %

1 735 195 €

16,4 %

570 266 €

6,6 %

Relatívne ukazovatele

10.62 %

3,2 %

1.33

0,0

5.15 %

-0,7 %

88.74 %

4,7 %

1.04

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 854 027 € 86,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 41 138 260 € -7,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 491 279 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 752 128 € 89,4 %
Náklady na materiál, energie 165 652 € 87,3 %
Služby 37 107 964 € -9,4 %
Pridaná hodnota 4 457 822 € 34,7 %
Osobné náklady 3 344 414 € 31,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 78 039 € 57,1 %
Opravné položky 11 347 € 106,5 %
Ostatné výnosy 25 295 € -24,1 %
Iné prevádzkové náklady 33 525 € 88,3 %
Zisk z predaja majetku 2 592 € -58,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 018 384 € 40,7 %
HV z finančnej činnosti -83 936 € -270,1 %
z toho Nákladové úroky 31 600 € 20,0 %
HV pred zdanením 934 448 € 33,3 %
Daň 140 034 € -7,4 %
HV po zdanení 794 414 € 44,5 %
EBITDA 1 093 831 € 42,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 412 567 € 65,2 %
 
Neobežný majetok 843 145 € 124,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 308 114 € -6,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 502 453 € %

Dlhodobý finančný majetok 32 578 € 109,1 %
 
Obežný majetok 8 124 617 € 32,4 %
Zásoby 740 € 214,9 %
Dlhodobé pohľadávky 651 937 € -2,7 %
Krátkodobé pohľadávky 5 965 354 € 40,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 506 586 € 22,3 %
 
Časové rozlíšenie 6 444 805 € 129,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 412 567 € 65,2 %
 
Vlastné imanie
1 735 195 € 16,4 %
Základné imanie 624 300 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 92 797 € 0,0 %
HV minulých rokov 223 684 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 794 414 € 44,5 %
 
Záväzky 8 066 995 € 31,4 %
Dlhodobé záväzky 4 420 € 82,0 %
Krátkodobé záväzky 6 348 486 € 8,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 388 356 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 325 733 € 271,6 %
 
Časové rozlíšenie 5 610 377 € 230,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?