exe, a.s.

Historický názov:
  • exe, spoločnosť s ručením obmedzeným
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
exe, a.s.
Sídlo:
Galvaniho 19045/19
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/6180/B
Od 30.7.1991, posledná zmena 13.6.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Richard Hrabovský
  • Ing. Daniel Szaráz
IČO:
17321450
DIČ:
2020299490

IČ DPH:

SK2020299490
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1993
SK NACE (RÚZ):
62090 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
Základné imanie:
624 300 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma exe, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 48 967 006 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,61%. Dosiahnutý zisk po zdanení 699 808 EUR poklesol medziročne o 94 606 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,65% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 36,95%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,77%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,32%.

Absolútne ukazovatele

49 588 350 €

15,7 %

5 190 492 €

16,4 %

24 519 821 €

59,1 %

1 640 589 €

-5,5 %

447 263 €

-21,6 %

Relatívne ukazovatele

10.60 %

-0,0 %

1.35

0,0

2.85 %

-2,3 %

93.31 %

4,6 %

1.02

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 46 864 € -94,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 48 920 142 € 18,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 201 450 € -59,0 %
Náklady na predaj tovaru 50 742 € -93,3 %
Náklady na materiál, energie 226 867 € 37,0 %
Služby 43 700 355 € 17,8 %
Pridaná hodnota 5 190 492 € 16,4 %
Osobné náklady 3 856 795 € 15,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 176 260 € 125,9 %
Opravné položky 3 448 € -69,6 %
Ostatné výnosy 57 529 € 127,4 %
Iné prevádzkové náklady 30 847 € -8,0 %
Zisk z predaja majetku 543 € -79,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 181 214 € 16,0 %
HV z finančnej činnosti -293 173 € -249,3 %
z toho Nákladové úroky 130 022 € %

HV pred zdanením 888 041 € -5,0 %
Daň 188 233 € 34,4 %
HV po zdanení 699 808 € -11,9 %
EBITDA 1 356 931 € 24,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
24 519 821 € 59,1 %
 
Neobežný majetok 959 424 € 13,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 322 576 € 4,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 604 270 € 20,3 %
Dlhodobý finančný majetok 32 578 € 0,0 %
 
Obežný majetok 11 792 710 € 45,1 %
Zásoby 3 217 € %

Dlhodobé pohľadávky 463 704 € -28,9 %
Krátkodobé pohľadávky 6 085 011 € 2,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 240 778 € 247,9 %
 
Časové rozlíšenie 11 767 687 € 82,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 24 519 821 € 59,1 %
 
Vlastné imanie
1 640 589 € -5,5 %
Základné imanie 624 300 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 92 797 € 0,0 %
HV minulých rokov 223 684 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 699 808 € -11,9 %
 
Záväzky 12 185 422 € 51,1 %
Dlhodobé záväzky 5 166 € 16,9 %
Krátkodobé záväzky 5 441 038 € -14,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 6 514 582 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 224 636 € -31,0 %
 
Časové rozlíšenie 10 693 810 € 90,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?