TINACO, spol. s r.o.

Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TINACO, spol. s r.o.
Sídlo:
Brusnicová 7
83101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/1279/B
Od 22.8.1991, posledná zmena 17.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Dušan Víglaský
IČO:
17322251
DIČ:
2020312569

IČ DPH:

SK2020312569
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46490 Veľkoobchod s ostatnými domácimi potrebami
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Dušan Víglaský (85,01%)
  • Dráčik - DUVI SK s.r.o. (14,99%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma TINACO, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 95 978 857 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,84%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 713 412 EUR poklesol medziročne o 1 695 277 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,1% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 95 978 857 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 11 278 728 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 11%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 8,8%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 32,43%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,0%.

Absolútne ukazovatele

96 851 370 €

15,2 %

5 581 326 €

-8,5 %

62 111 190 €

11,6 %

19 789 059 €

9,5 %

19 819 732 €

10,1 %

Relatívne ukazovatele

5.82 %

-1,6 %

1.70

-0,2

2.76 %

-3,4 %

68.14 %

0,6 %

0.26

-0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 95 978 857 € 16,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 0 € -100,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 84 700 129 € 17,5 %
Náklady na materiál, energie 412 766 € 8,8 %
Služby 4 755 042 € 32,4 %
Pridaná hodnota 5 581 326 € -8,5 %
Osobné náklady 3 274 121 € -0,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 106 538 € -9,5 %
Opravné položky 529 714 € 100,0 %
Ostatné výnosy 32 847 € -91,6 %
Iné prevádzkové náklady 32 767 € -10,2 %
Zisk z predaja majetku 1 250 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 2 201 877 € -28,0 %
HV z finančnej činnosti 316 385 € -74,8 %
z toho Nákladové úroky 8 076 € 297,8 %
HV pred zdanením 2 518 262 € -41,7 %
Daň 804 850 € -11,4 %
HV po zdanení 1 713 412 € -49,7 %
EBITDA 2 307 165 € -27,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
62 111 190 € 11,6 %
 
Neobežný majetok 301 757 € -14,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 300 165 € -13,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 592 € -57,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 61 290 721 € 11,7 %
Zásoby 50 997 669 € 114,1 %
Dlhodobé pohľadávky 8 711 € -0,9 %
Krátkodobé pohľadávky 4 277 960 € -60,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 006 381 € -70,5 %
 
Časové rozlíšenie 518 712 € 25,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 62 111 190 € 11,6 %
 
Vlastné imanie
19 789 059 € 9,5 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 898 € 0,0 %
HV minulých rokov 18 066 110 € 23,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 713 412 € -49,7 %
 
Záväzky 42 317 223 € 12,6 %
Dlhodobé záväzky 234 887 € 2,0 %
Krátkodobé záväzky 41 976 082 € 12,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 106 254 € 64,3 %
 
Časové rozlíšenie 4 908 € -51,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?