Loading

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Historický názov:
  • HENKEL-PALMA spol.s r.o.
Aktualizované 23.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Sídlo:
Mlynské nivy 55
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/1413/B
Od 1.10.1991, posledná zmena 12.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Christian Schulz
IČO:
17324246
DIČ:
2020325384

IČ DPH:

SK2020325384
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46440 Veľkoobchod s porcelánom a sklom a čistiacimi prostriedkami
Základné imanie:
5 500 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Henkel Central Eastern Europe GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 12.06.2023 ako riadna.

Firma HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 221 544 582 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,6%. Dosiahnutý zisk po zdanení 15 970 199 EUR vzrástol medziročne o 3 570 638 EUR.

Firma predala tovar za 112 253 529 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 40 026 476 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 35%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 17,91%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,77%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,91%.

Absolútne ukazovatele

222 327 183 €

8,8 %

91 767 199 €

10,1 %

53 207 491 €

7,7 %

23 337 648 €

18,1 %

33 138 737 €

12,8 %

Relatívne ukazovatele

41.42 %

0,6 %

1.32

0,1

30.01 %

4,9 %

56.14 %

-3,9 %

3.29

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 112 253 529 € 6,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 109 291 053 € 10,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 72 227 053 € 7,3 %
Náklady na materiál, energie 999 546 € 17,9 %
Služby 56 550 784 € 7,8 %
Pridaná hodnota 91 767 199 € 10,1 %
Osobné náklady 69 404 750 € 4,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 482 740 € -10,5 %
Opravné položky 87 961 € 261,3 %
Ostatné výnosy 460 335 € 168,8 %
Iné prevádzkové náklady 1 256 156 € 32,0 %
Zisk z predaja majetku 31 081 € 178,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 21 027 008 € 31,8 %
HV z finančnej činnosti -94 615 € -4,5 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 20 932 393 € 32,0 %
Daň 4 962 194 € 43,2 %
HV po zdanení 15 970 199 € 28,8 %
EBITDA 21 478 667 € 30,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
53 207 491 € 7,7 %
 
Neobežný majetok 2 041 277 € 42,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 036 630 € 43,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 4 647 € 0,0 %
 
Obežný majetok 50 662 455 € 7,0 %
Zásoby 4 227 € -81,2 %
Dlhodobé pohľadávky 3 565 300 € 4,0 %
Krátkodobé pohľadávky 47 092 625 € 7,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 303 € -99,7 %
 
Časové rozlíšenie 503 759 € -21,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 53 207 491 € 7,7 %
 
Vlastné imanie
23 337 648 € 18,1 %
Základné imanie 5 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 867 449 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 15 970 199 € 28,8 %
 
Záväzky 29 869 843 € 0,7 %
Dlhodobé záväzky 456 873 € 88,6 %
Krátkodobé záväzky 14 462 177 € -4,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 14 950 793 € 5,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?