KNOTT spol. s r.o.

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KNOTT spol. s r.o.
Sídlo:
Dolná 142
90001 Modra
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/13550/B
Od 27.8.1991, posledná zmena 3.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Dušan Špánik
IČO:
17327521
DIČ:
2020359572

IČ DPH:

SK2020359572
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
727 219 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Knott Holding GmbH (70,0%)
  • Ing. Dušan Špánik (20,0%)
  • Ing. Miroslav Špánik, PhD. (5,0%)
  • MVDr. Mária Špániková (5,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 21.03.2024 ako riadna.

Firma KNOTT spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 28 287 493 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 12,9%. Dosiahnutý zisk po zdanení 81 948 EUR poklesol medziročne o 449 113 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 86,93% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 20,75%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 8,65%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 14,01%.

Absolútne ukazovatele

29 711 631 €

-15,9 %

7 876 186 €

-15,6 %

18 961 261 €

-3,7 %

12 940 851 €

0,6 %

5 788 192 €

13,4 %

Relatívne ukazovatele

27.84 %

-0,9 %

1.15

-0,0

0.43 %

-2,3 %

31.75 %

-2,9 %

0.30

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 460 265 € 5,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 25 827 228 € -14,3 %
Zmena stavu zásob -34 383 € -102,5 %
Aktivácia 4 743 € -61,2 %
Náklady na predaj tovaru 2 233 113 € 10,5 %
Náklady na materiál, energie 15 771 691 € -20,7 %
Služby 2 376 863 € -8,6 %
Pridaná hodnota 7 876 186 € -15,6 %
Osobné náklady 6 842 073 € -14,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 003 649 € -2,0 %
Opravné položky 42 679 € 100,0 %
Ostatné výnosy 142 449 € -29,0 %
Iné prevádzkové náklady 132 628 € 32,9 %
Zisk z predaja majetku 241 551 € 4,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 239 157 € -64,7 %
HV z finančnej činnosti -126 537 € %
z toho Nákladové úroky 150 163 € 243,2 %
HV pred zdanením 112 620 € -83,4 %
Daň 30 672 € -79,3 %
HV po zdanení 81 948 € -84,6 %
EBITDA 1 001 255 € -31,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 961 261 € -3,7 %
 
Neobežný majetok 8 001 449 € -7,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 001 449 € -7,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 924 273 € -0,6 %
Zásoby 9 387 396 € -1,9 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 416 631 € 8,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 120 246 € 10,0 %
 
Časové rozlíšenie 35 539 € -0,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 961 261 € -3,7 %
 
Vlastné imanie
12 940 851 € 0,6 %
Základné imanie 727 219 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 134 126 € 0,0 %
HV minulých rokov 11 997 558 € 4,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 81 948 € -84,6 %
 
Záväzky 6 020 410 € -11,7 %
Dlhodobé záväzky 692 963 € -1,0 %
Krátkodobé záväzky 1 648 300 € -25,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 3 523 320 € -5,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 155 827 € -24,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?