KNOTT spol. s r.o.

Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KNOTT spol. s r.o.
Sídlo:
Dolná 142
90001 Modra
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/13550/B
Od 27.8.1991, posledná zmena 3.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Dušan Špánik
IČO:
17327521
DIČ:
2020359572

IČ DPH:

SK2020359572
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
727 219 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Knott Holding GmbH (70,0%)
  • Ing. Dušan Špánik (20,0%)
  • Ing. Miroslav Špánik, PhD. (5,0%)
  • MVDr. Mária Špániková (5,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.03.2023 ako riadna.

Firma KNOTT spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 32 478 151 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 0,96%. Dosiahnutý zisk po zdanení 531 061 EUR poklesol medziročne o 446 517 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 85,29% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,69%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 20,07%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,73%.

Absolútne ukazovatele

35 340 762 €

3,8 %

9 327 183 €

-3,5 %

19 680 822 €

9,1 %

12 858 903 €

4,3 %

5 103 847 €

-8,0 %

Relatívne ukazovatele

28.72 %

-1,3 %

1.17

-0,1

2.70 %

-2,7 %

34.66 %

3,0 %

0.25

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 334 753 € -1,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 30 143 398 € 1,2 %
Zmena stavu zásob 1 358 730 € %

Aktivácia 12 234 € -32,2 %
Náklady na predaj tovaru 2 020 016 € 1,2 %
Náklady na materiál, energie 19 900 080 € 6,7 %
Služby 2 601 836 € 20,1 %
Pridaná hodnota 9 327 183 € -3,5 %
Osobné náklady 7 957 207 € 7,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 023 753 € 8,6 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 200 705 € 17,7 %
Iné prevádzkové náklady 99 774 € -60,6 %
Zisk z predaja majetku 230 276 € -31,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 677 430 € -57,3 %
HV z finančnej činnosti 1 873 € -95,0 %
z toho Nákladové úroky 43 752 € 261,4 %
HV pred zdanením 679 303 € -58,2 %
Daň 148 242 € -77,1 %
HV po zdanení 531 061 € -45,7 %
EBITDA 1 470 907 € -32,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 680 822 € 9,1 %
 
Neobežný majetok 8 660 401 € 13,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 616 548 € 13,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 43 853 € -46,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 984 837 € 6,0 %
Zásoby 9 568 806 € 16,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 306 720 € -28,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 109 311 € -64,8 %
 
Časové rozlíšenie 35 584 € -2,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 680 822 € 9,1 %
 
Vlastné imanie
12 858 903 € 4,3 %
Základné imanie 727 219 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 134 126 € 0,0 %
HV minulých rokov 11 466 497 € 9,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 531 061 € -45,7 %
 
Záväzky 6 821 919 € 19,4 %
Dlhodobé záväzky 699 903 € -2,6 %
Krátkodobé záväzky 2 205 409 € -45,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 3 711 165 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 205 442 € 42,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?