Anja, spol. s r.o.

Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Anja, spol. s r.o.
Sídlo:
Opavská 18/A/6543
83101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/1424/B
Od 2.10.1991, posledná zmena 24.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Andrej Jankuliak
  • Ing. Oto Štefanička
  • Ing. Rastislav Tirscher
  • Ing. Vladimír Pinček
IČO:
17328560
DIČ:
2020316210

IČ DPH:

SK2020316210
Podľa §4, registrovaný od 19.2.1996
SK NACE (RÚZ):
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Oto Štefanička (46,0%)
  • Ing. Vladimír Pinček (46,0%)
  • Ing. Rastislav Tirscher (8,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Anja, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 72 095 100 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,16%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 483 267 EUR vzrástol medziročne o 761 571 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,24% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 71 216 682 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 9 519 499 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 13%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 18,88%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 9,46%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,16%.

Absolútne ukazovatele

72 496 009 €

17,3 %

7 764 262 €

24,7 %

26 255 809 €

-0,2 %

7 421 438 €

14,3 %

4 089 307 €

-5,8 %

Relatívne ukazovatele

10.77 %

0,7 %

2.83

0,2

13.27 %

2,9 %

71.73 %

-3,6 %

0.77

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 71 216 682 € 17,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 878 418 € 18,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 61 697 183 € 16,8 %
Náklady na materiál, energie 432 388 € 18,9 %
Služby 1 920 088 € -9,5 %
Pridaná hodnota 7 764 262 € 24,7 %
Osobné náklady 2 743 304 € 14,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 360 958 € 30,2 %
Opravné položky 224 056 € %

Ostatné výnosy 302 384 € 70,7 %
Iné prevádzkové náklady 357 229 € 47,0 %
Zisk z predaja majetku 11 308 € 19,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 673 586 € 31,2 %
HV z finančnej činnosti -208 638 € -172,3 %
z toho Nákladové úroky 236 471 € 99,1 %
HV pred zdanením 4 464 948 € 28,1 %
Daň 981 681 € 28,4 %
HV po zdanení 3 483 267 € 28,0 %
EBITDA 4 966 113 € 32,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
26 255 809 € -0,2 %
 
Neobežný majetok 4 144 647 € 85,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 141 981 € 85,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 666 € -42,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 22 058 642 € -8,2 %
Zásoby 8 183 477 € -29,4 %
Dlhodobé pohľadávky 221 680 € 21,7 %
Krátkodobé pohľadávky 13 651 247 € 11,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 238 € -77,6 %
 
Časové rozlíšenie 52 520 € 28,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 26 255 809 € -0,2 %
 
Vlastné imanie
7 421 438 € 14,3 %
Základné imanie 100 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 10 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 828 171 € 4,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 483 267 € 28,0 %
 
Záväzky 18 834 371 € -4,6 %
Dlhodobé záväzky 32 463 € 61,5 %
Krátkodobé záväzky 8 981 730 € 24,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci 4 915 412 € 11,9 %
Bankové úvery dlhodobé 903 159 € %

Bankové úvery krátkodobé 3 903 033 € -50,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 98 574 € 13,3 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?