AUTO - IMPEX spol. s r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Sídlo:
Vlčie hrdlo 68
82107 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/1590/B
Od 18.10.1991, posledná zmena 24.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Július Hron
IČO:
17329477
DIČ:
2020342027

IČ DPH:

SK2020342027
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
132 776 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Július Hron (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma AUTO - IMPEX spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 37 561 400 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 1,86%. Dosiahnutý zisk po zdanení 195 626 EUR vzrástol medziročne o 95 830 EUR.

Firma predala tovar za 26 001 246 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 162 223 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 8%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 0,36%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1,4%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,71%.

Absolútne ukazovatele

38 394 793 €

-2,5 %

5 150 308 €

2,3 %

23 008 759 €

-7,1 %

5 572 453 €

3,2 %

1 312 421 €

111,2 %

Relatívne ukazovatele

13.71 %

0,6 %

1.34

0,0

0.85 %

0,4 %

75.78 %

-2,4 %

0.45

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 26 001 246 € -3,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 11 560 154 € 1,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 23 839 023 € -3,4 %
Náklady na materiál, energie 6 371 277 € -0,4 %
Služby 2 200 792 € 1,4 %
Pridaná hodnota 5 150 308 € 2,3 %
Osobné náklady 3 830 027 € -0,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 586 185 € -12,7 %
Opravné položky 51 457 € %

Ostatné výnosy 149 925 € -25,8 %
Iné prevádzkové náklady 426 220 € -18,1 %
Zisk z predaja majetku 158 561 € -21,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 564 905 € 40,3 %
HV z finančnej činnosti -282 265 € -4,7 %
z toho Nákladové úroky 206 089 € 21,1 %
HV pred zdanením 282 640 € 112,2 %
Daň 87 014 € 160,4 %
HV po zdanení 195 626 € 96,0 %
EBITDA 992 529 € 15,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 008 759 € -7,1 %
 
Neobežný majetok 9 076 101 € -8,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 072 872 € -8,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 3 229 € 0,0 %
 
Obežný majetok 13 741 429 € -5,8 %
Zásoby 8 309 950 € 4,4 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 5 047 746 € -14,4 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 383 733 € -47,3 %
 
Časové rozlíšenie 191 229 € -37,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 008 759 € -7,1 %
 
Vlastné imanie
5 572 453 € 3,2 %
Základné imanie 132 776 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 122 392 € -1,0 %
HV minulých rokov 3 121 659 € 3,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 195 626 € 96,0 %
 
Záväzky 17 260 621 € -10,1 %
Dlhodobé záväzky 1 212 036 € -1,0 %
Krátkodobé záväzky 11 510 382 € -11,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci 292 164 € -60,5 %
Bankové úvery dlhodobé 3 414 003 € -7,3 %
Bankové úvery krátkodobé 642 006 € 80,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 190 030 € -5,3 %
 
Časové rozlíšenie 175 685 € 1,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?