Loading

Dr. Oetker, spol. s.r.o.

Aktualizované 13.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Dr. Oetker, spol. s.r.o.
Sídlo:
Ľadová 14
81105 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/1577/B
Od 18.10.1991, posledná zmena 23.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jozef Debrecký
  • Csaba István Kálmán
IČO:
17331358
DIČ:
2020298819

IČ DPH:

SK2020298819
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
2 632 312 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Dr. Oetker Nahrungsmittel Beteiligungs GmbH (99,89%)
  • Dr. Oetker International Beteiligungs GmbH (0,11%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma Dr. Oetker, spol. s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 31 017 438 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 1,65%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 651 424 EUR poklesol medziročne o 2 233 524 EUR.

Firma predala tovar za 23 358 575 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 9 004 877 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 38%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 41,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,21%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 30,26%.

Absolútne ukazovatele

33 793 375 €

7,2 %

7 008 791 €

-13,7 %

8 574 854 €

-30,6 %

4 592 736 €

-32,7 %

4 945 989 €

-8,8 %

Relatívne ukazovatele

22.60 %

-4,0 %

1.67

-0,9

19.26 %

-12,2 %

46.44 %

1,7 %

1.77

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 23 358 575 € 30,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 7 658 863 € -39,0 %
Zmena stavu zásob -643 826 € -274,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 14 353 698 € 27,9 %
Náklady na materiál, energie 3 696 941 € -41,5 %
Služby 5 329 759 € 3,2 %
Pridaná hodnota 7 008 791 € -13,7 %
Osobné náklady 4 205 302 € 30,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 170 282 € -31,6 %
Opravné položky -15 577 € -125,2 %
Ostatné výnosy 676 251 € 145,2 %
Iné prevádzkové náklady 598 851 € %

Zisk z predaja majetku -462 592 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 248 015 € -53,9 %
HV z finančnej činnosti -76 114 € -182,7 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 2 171 901 € -56,3 %
Daň 520 477 € -52,0 %
HV po zdanení 1 651 424 € -57,5 %
EBITDA 2 865 312 € -43,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 574 854 € -30,6 %
 
Neobežný majetok 120 056 € -93,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 111 404 € -94,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 8 652 € -16,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 385 644 € -19,0 %
Zásoby 2 407 493 € -31,9 %
Dlhodobé pohľadávky 231 163 € %

Krátkodobé pohľadávky 3 656 497 € -27,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 090 491 € 19,8 %
 
Časové rozlíšenie 69 154 € -7,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 574 854 € -30,6 %
 
Vlastné imanie
4 592 736 € -32,7 %
Základné imanie 2 632 312 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 309 000 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 651 424 € -57,5 %
 
Záväzky 3 982 118 € -28,0 %
Dlhodobé záväzky 25 716 € -4,1 %
Krátkodobé záväzky 3 277 646 € -34,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 678 756 € 26,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?