Dr. Oetker, spol. s.r.o.

Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Dr. Oetker, spol. s.r.o.
Sídlo:
Ľadová 14
81105 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/1577/B
Od 18.10.1991, posledná zmena 23.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jozef Debrecký
  • Csaba István Kálmán
IČO:
17331358
DIČ:
2020298819

IČ DPH:

SK2020298819
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
10620 Výroba škrobu a škrobových výrobkov
Základné imanie:
2 632 312 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Dr. Oetker Nahrungsmittel Beteiligungs GmbH (99,89%)
  • Dr. Oetker International Beteiligungs GmbH (0,11%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Dr. Oetker, spol. s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 512 988 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,63%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 884 948 EUR poklesol medziročne o 651 680 EUR.

Firma predala tovar za 17 955 913 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 6 737 329 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 37%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 12,35%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 28,52%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,55%.

Absolútne ukazovatele

31 514 716 €

7,4 %

8 119 217 €

-8,5 %

12 353 304 €

12,1 %

6 826 260 €

-9,3 %

5 421 176 €

-13,4 %

Relatívne ukazovatele

26.61 %

-4,1 %

2.52

-0,3

31.45 %

-9,7 %

44.74 %

13,1 %

1.38

-1,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 17 955 913 € 6,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 12 557 075 € 3,9 %
Zmena stavu zásob 368 891 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 11 218 584 € 7,8 %
Náklady na materiál, energie 6 318 047 € 12,4 %
Služby 5 164 175 € 28,5 %
Pridaná hodnota 8 119 217 € -8,5 %
Osobné náklady 3 228 305 € 2,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 249 008 € 1,4 %
Opravné položky 61 856 € 8,1 %
Ostatné výnosy 275 754 € %

Iné prevádzkové náklady 79 725 € -17,7 %
Zisk z predaja majetku 38 657 € 11,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 876 590 € -10,5 %
HV z finančnej činnosti 92 018 € 177,0 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 4 968 608 € -9,3 %
Daň 1 083 660 € 14,9 %
HV po zdanení 3 884 948 € -14,4 %
EBITDA 5 086 941 € -10,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 353 304 € 12,1 %
 
Neobežný majetok 1 923 971 € -0,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 913 560 € -0,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 10 411 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 354 948 € 14,3 %
Zásoby 3 535 317 € 72,5 %
Dlhodobé pohľadávky 44 881 € -4,9 %
Krátkodobé pohľadávky 5 029 351 € -2,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 745 399 € -3,1 %
 
Časové rozlíšenie 74 385 € 118,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 353 304 € 12,1 %
 
Vlastné imanie
6 826 260 € -9,3 %
Základné imanie 2 632 312 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 309 000 € -14,4 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 884 948 € -14,4 %
 
Záväzky 5 527 044 € 58,3 %
Dlhodobé záväzky 26 812 € 7,5 %
Krátkodobé záväzky 4 963 276 € 77,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 536 956 € -20,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?