Program® spol. s r.o.

Historický názov:
  • Program spol. s r.o.
Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Program® spol. s r.o.
Sídlo:
Brnianska 10
91105 Trenčín
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/534/R
Od 22.4.1991, posledná zmena 18.12.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Vladislav Pavlikovský
  • Ing. Zuzana Pavlikovská
IČO:
17640415
DIČ:
2021310049

IČ DPH:

SK2021310049
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2004
SK NACE (RÚZ):
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Základné imanie:
1 700 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Vladislav Pavlikovský (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.03.2023 ako riadna.

Firma Program® spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 33 793 691 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 94,54%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 4 803 078 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,95% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 50,39%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 86,93%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,56%.

Absolútne ukazovatele

33 810 377 €

80,3 %

17 980 740 €

102,8 %

13 498 501 €

20,0 %

8 442 242 €

132,0 %

2 596 177 €

263,7 %

Relatívne ukazovatele

53.21 %

2,2 %

3.59

1,6

35.58 %

59,7 %

37.46 %

-30,2 %

1.57

0,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 33 793 691 € 94,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 587 663 € 50,4 %
Služby 15 225 288 € 86,9 %
Pridaná hodnota 17 980 740 € 102,8 %
Osobné náklady 5 010 559 € 12,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 679 387 € -32,2 %
Opravné položky -581 € -3,2 %
Ostatné výnosy 7 303 € -99,2 %
Iné prevádzkové náklady 7 564 538 € 6,1 %
Zisk z predaja majetku -11 152 € -104,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 722 988 € 287,9 %
HV z finančnej činnosti -126 030 € 5,6 %
z toho Nákladové úroky 52 440 € -31,0 %
HV pred zdanením 4 596 958 € 273,6 %
Daň -206 120 € %
HV po zdanení 4 803 078 € 277,3 %
EBITDA 5 412 946 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
13 498 501 € 20,0 %
 
Neobežný majetok 6 542 701 € -9,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 950 635 € -11,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 49 484 € -23,6 %
Dlhodobý finančný majetok 1 542 582 € -0,5 %
 
Obežný majetok 6 244 518 € 112,5 %
Zásoby 166 721 € -13,5 %
Dlhodobé pohľadávky 104 488 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 468 179 € 100,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 505 130 € 146,4 %
 
Časové rozlíšenie 711 282 € -36,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 498 501 € 20,0 %
 
Vlastné imanie
8 442 242 € 132,0 %
Základné imanie 1 700 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 170 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 769 164 € -60,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 803 078 € 277,3 %
 
Záväzky 5 056 259 € -33,5 %
Dlhodobé záväzky 31 421 € -73,3 %
Krátkodobé záväzky 4 255 135 € -24,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 469 336 € -70,6 %
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 300 367 € 21,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?