Program® spol. s r.o.

Historický názov:
  • Program spol. s r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Program® spol. s r.o.
Sídlo:
Brnianska 10
91105 Trenčín
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/534/R
Od 22.4.1991, posledná zmena 5.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Vladislav Pavlikovský
  • Ing. Zuzana Pavlikovská
IČO:
17640415
DIČ:
2021310049

IČ DPH:

SK2021310049
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2004
SK NACE (RÚZ):
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Základné imanie:
1 800 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Vladislav Pavlikovský (94,44%)
  • Ing. Vladislav Pavlikovský (2,78%)
  • Ing. Zuzana Pavlikovská (2,78%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 22.03.2024 ako riadna.

Firma Program® spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 37 070 308 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,7%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 468 565 EUR poklesol medziročne o 334 513 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,77% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 20,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,9%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,52%.

Absolútne ukazovatele

37 154 127 €

9,9 %

19 781 170 €

10,0 %

13 474 065 €

-0,2 %

10 613 817 €

25,7 %

4 612 495 €

77,7 %

Relatívne ukazovatele

53.36 %

0,1 %

3.57

-0,0

33.16 %

-2,4 %

21.23 %

-16,2 %

2.77

1,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 37 070 308 € 9,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 708 049 € 20,5 %
Služby 16 581 089 € 8,9 %
Pridaná hodnota 19 781 170 € 10,0 %
Osobné náklady 5 537 535 € 10,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 517 783 € -23,8 %
Opravné položky 113 355 € %

Ostatné výnosy 74 322 € %

Iné prevádzkové náklady 8 652 046 € 14,4 %
Zisk z predaja majetku -50 881 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 983 892 € 5,5 %
HV z finančnej činnosti -207 629 € -64,7 %
z toho Nákladové úroky 5 932 € -88,7 %
HV pred zdanením 4 776 263 € 3,9 %
Daň 307 698 € 249,3 %
HV po zdanení 4 468 565 € -7,0 %
EBITDA 5 552 556 € 2,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 474 065 € -0,2 %
 
Neobežný majetok 6 172 626 € -5,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 512 313 € -8,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 44 923 € -9,2 %
Dlhodobý finančný majetok 1 615 390 € 4,7 %
 
Obežný majetok 7 004 648 € 12,2 %
Zásoby 167 979 € 0,8 %
Dlhodobé pohľadávky 172 445 € 65,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 678 457 € 6,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 985 767 € 19,2 %
 
Časové rozlíšenie 296 791 € -58,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 474 065 € -0,2 %
 
Vlastné imanie
10 613 817 € 25,7 %
Základné imanie 1 700 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 170 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 275 252 € 141,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 468 565 € -7,0 %
 
Záväzky 2 860 248 € -43,4 %
Dlhodobé záväzky 51 591 € 64,2 %
Krátkodobé záväzky 2 516 499 € -40,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 292 158 € -2,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?