europlac s.r.o.

Historický názov:
  • EUROPLAC s.r.o.
  • INTERPLAC, s.r.o.
  • L I G N O R E X, spol. s r.o.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
europlac s.r.o.
Sídlo:
Pod Kalváriou 2020
95501 Topoľčany
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/548/N
Od 9.8.1991, posledná zmena 15.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Andrea Bangová
  • Marina Röhr
IČO:
18047351
DIČ:
2020419148

IČ DPH:

SK2020419148
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
16210 Výroba dosiek a drevených panelov
Základné imanie:
137 623 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Röhr Holding Gesellschaft mbH (96,29%)
  • Andrea Bangová (3,71%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.04.2023 ako riadna.

Firma europlac s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 48 657 993 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,44%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 100 834 EUR poklesol medziročne o 2 701 631 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,43% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 27,56%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,42%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,2%.

Absolútne ukazovatele

49 941 691 €

11,6 %

8 173 411 €

-29,5 %

20 381 924 €

0,0 %

17 308 542 €

6,4 %

10 690 815 €

6,5 %

Relatívne ukazovatele

16.80 %

-9,7 %

1.42

-0,6

5.40 %

-13,3 %

15.08 %

-5,1 %

1.98

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 48 657 993 € 11,4 %
Zmena stavu zásob -9 893 € -102,2 %
Aktivácia 2 752 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 33 445 057 € 27,6 %
Služby 7 032 384 € 11,4 %
Pridaná hodnota 8 173 411 € -29,5 %
Osobné náklady 5 767 233 € 1,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 008 833 € -5,9 %
Opravné položky 3 339 € -84,7 %
Ostatné výnosy 66 253 € -43,8 %
Iné prevádzkové náklady 351 591 € 13,5 %
Zisk z predaja majetku 236 067 € 78,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 344 735 € -71,6 %
HV z finančnej činnosti 62 727 € -23,9 %
z toho Nákladové úroky 5 616 € -72,3 %
HV pred zdanením 1 407 462 € -70,8 %
Daň 306 628 € -69,8 %
HV po zdanení 1 100 834 € -71,0 %
EBITDA 2 117 501 € -62,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 381 924 € 0,0 %
 
Neobežný majetok 7 100 644 € 2,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 092 773 € 2,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 14 050 € 8,8 %
Dlhodobý finančný majetok 1 993 821 € 2,5 %
 
Obežný majetok 13 237 633 € -1,3 %
Zásoby 8 168 522 € 18,3 %
Dlhodobé pohľadávky 9 105 € 64,6 %
Krátkodobé pohľadávky 1 890 413 € 4,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 169 593 € -32,5 %
 
Časové rozlíšenie 43 647 € -13,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 381 924 € 0,0 %
 
Vlastné imanie
17 308 542 € 6,4 %
Základné imanie 137 623 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 50 433 € 0,0 %
HV minulých rokov 16 019 652 € 30,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 100 834 € -71,0 %
 
Záväzky 3 038 601 € -24,6 %
Dlhodobé záväzky 349 867 € -32,8 %
Krátkodobé záväzky 2 546 579 € -23,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 142 155 € -17,8 %
 
Časové rozlíšenie 34 781 € -56,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?