JAV - AKC, s.r.o.

Historický názov:
  • JAV - AKC, spoločnosť s ručením obmedzeným
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
JAV - AKC, s.r.o.
Sídlo:
Vlčany 999
92584 Vlčany
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/16027/T
Od 24.9.1991, posledná zmena 18.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Štefan Jančo
  • Ing. Štefan Jančo, PhD.
  • Mgr. Peter Vígh
IČO:
18048994
DIČ:
2020373564

IČ DPH:

SK2020373564
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
10410 Výroba olejov a tukov
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Štefan Jančo (50,0%)
  • Mgr. Katarína Víghová (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma JAV - AKC, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 58 409 444 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 22,42%. Dosiahnutá strata je 125 141 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 73,41% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 961 909 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 21,41%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,74%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,15%.

Absolútne ukazovatele

79 563 509 €

-21,5 %

6 342 889 €

-36,6 %

25 382 847 €

-11,3 %

10 972 357 €

-1,1 %

1 471 170 €

-33,1 %

Relatívne ukazovatele

10.86 %

-2,4 %

1.22

-0,7

-0.49 %

-7,1 %

56.77 %

-4,5 %

0.56

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 993 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 58 406 451 € -22,4 %
Zmena stavu zásob 697 730 € -59,9 %
Aktivácia 1 961 909 € -1,3 %
Náklady na predaj tovaru 2 993 € %

Náklady na materiál, energie 51 967 101 € -21,4 %
Služby 2 756 100 € -4,7 %
Pridaná hodnota 6 342 889 € -36,6 %
Osobné náklady 5 205 901 € 0,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 328 265 € 3,2 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 17 053 129 € -17,6 %
Iné prevádzkové náklady 16 545 711 € -19,6 %
Zisk z predaja majetku 237 399 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 553 540 € -84,3 %
HV z finančnej činnosti -627 688 € 41,3 %
z toho Nákladové úroky 476 067 € 130,5 %
HV pred zdanením -74 148 € -103,0 %
Daň 50 993 € -90,7 %
HV po zdanení -125 141 € -106,6 %
EBITDA 1 644 406 € -65,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
25 382 847 € -11,3 %
 
Neobežný majetok 10 561 879 € 0,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 889 806 € -0,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 672 073 € 24,4 %
 
Obežný majetok 14 782 855 € -18,3 %
Zásoby 6 833 719 € -6,4 %
Dlhodobé pohľadávky 1 244 858 € 0,4 %
Krátkodobé pohľadávky 6 687 269 € -29,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 17 009 € -41,5 %
 
Časové rozlíšenie 38 113 € -4,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 25 382 847 € -11,3 %
 
Vlastné imanie
10 972 357 € -1,1 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 295 820 € 0,0 %
HV minulých rokov 10 795 038 € 21,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -125 141 € -106,6 %
 
Záväzky 14 392 538 € -17,8 %
Dlhodobé záväzky 530 281 € 1,3 %
Krátkodobé záväzky 4 336 849 € -36,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 1 603 464 € -44,1 %
Bankové úvery dlhodobé 1 614 300 € -24,5 %
Bankové úvery krátkodobé 6 146 675 € 22,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 160 969 € -5,1 %
 
Časové rozlíšenie 17 952 € -40,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?