JAV - AKC, s.r.o.

Historický názov:
  • JAV - AKC, spoločnosť s ručením obmedzeným
Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
JAV - AKC, s.r.o.
Sídlo:
Vlčany 999
92584 Vlčany
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/16027/T
Od 24.9.1991, posledná zmena 18.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Štefan Jančo
  • Ing. Štefan Jančo, PhD.
  • Mgr. Peter Vígh
IČO:
18048994
DIČ:
2020373564

IČ DPH:

SK2020373564
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
10410 Výroba olejov a tukov
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Štefan Jančo (50,0%)
  • Mgr. Katarína Víghová (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.03.2023 ako riadna.

Firma JAV - AKC, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 75 293 395 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 33,96%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 896 528 EUR vzrástol medziročne o 516 072 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 74,29% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 987 172 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 44,94%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,39%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,66%.

Absolútne ukazovatele

101 352 700 €

34,0 %

10 006 718 €

-8,5 %

28 632 315 €

17,9 %

11 097 498 €

19,3 %

2 198 879 €

%

Relatívne ukazovatele

13.29 %

-6,2 %

1.92

-0,4

6.62 %

0,9 %

61.24 %

-0,5 %

0.65

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 320 € -95,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 75 293 075 € 34,0 %
Zmena stavu zásob 1 742 019 € 71,5 %
Aktivácia 1 987 172 € 6,4 %
Náklady na predaj tovaru 320 € -90,9 %
Náklady na materiál, energie 66 122 207 € 44,9 %
Služby 2 893 341 € 14,4 %
Pridaná hodnota 10 006 718 € -8,5 %
Osobné náklady 5 198 301 € 11,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 286 715 € -6,6 %
Opravné položky 138 168 € -80,0 %
Ostatné výnosy 20 697 437 € 37,1 %
Iné prevádzkové náklady 20 580 487 € 36,7 %
Zisk z predaja majetku 15 528 € 276,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 516 012 € -17,5 %
HV z finančnej činnosti -1 068 610 € 56,6 %
z toho Nákladové úroky 206 576 € 3,0 %
HV pred zdanením 2 447 402 € 36,0 %
Daň 550 874 € 31,6 %
HV po zdanení 1 896 528 € 37,4 %
EBITDA 4 787 199 € -15,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
28 632 315 € 17,9 %
 
Neobežný majetok 10 489 044 € -8,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 948 713 € -4,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 540 331 € -47,7 %
 
Obežný majetok 18 103 249 € 41,3 %
Zásoby 7 301 606 € 53,1 %
Dlhodobé pohľadávky 1 240 009 € 18,1 %
Krátkodobé pohľadávky 9 532 552 € 36,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 29 082 € 46,0 %
 
Časové rozlíšenie 40 022 € 3,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 632 315 € 17,9 %
 
Vlastné imanie
11 097 498 € 19,3 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 295 820 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 898 510 € 16,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 896 528 € 37,4 %
 
Záväzky 17 504 889 € 17,1 %
Dlhodobé záväzky 523 398 € -11,6 %
Krátkodobé záväzky 6 783 503 € 15,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci 2 866 463 € 75,1 %
Bankové úvery dlhodobé 2 137 440 € -19,7 %
Bankové úvery krátkodobé 5 024 489 € 26,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 169 596 € -13,0 %
 
Časové rozlíšenie 29 928 € -31,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?