Loading

ALFA BIO s.r.o.

Historický názov:
  • MAKROBIO, spol. s r.o.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ALFA BIO s.r.o.
Sídlo:
Kremnička 71
97405 Banská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/163/S
Od 10.10.1991, posledná zmena 13.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Juraj Lunter
  • Matthias Krön
  • Peter Garherr
IČO:
30223041
DIČ:
2020451873

IČ DPH:

SK2020451873
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
10890 Výroba ostatných potravinárskych výrobkov i. n.
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • CPA SPV s. r. o. (88,7%)
  • ALFA BIO PROJEKT, s.r.o. (11,3%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 21.07.2023 ako riadna.

Firma ALFA BIO s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 814 691 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 26,91%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 342 644 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,15% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 44,98%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,9%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 1,58%.

Absolútne ukazovatele

28 509 426 €

26,6 %

8 110 285 €

5,6 %

17 247 542 €

3,5 %

3 519 252 €

10,8 %

-2 816 871 €

18,3 %

Relatívne ukazovatele

29.16 %

-5,9 %

1.23

0,1

1.99 %

2,7 %

79.60 %

-1,3 %

0.47

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 117 295 € -10,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 27 697 396 € 27,1 %
Zmena stavu zásob 111 700 € -55,8 %
Aktivácia 52 768 € -18,6 %
Náklady na predaj tovaru 295 305 € 284,1 %
Náklady na materiál, energie 12 832 332 € 45,0 %
Služby 6 741 237 € 19,9 %
Pridaná hodnota 8 110 285 € 5,6 %
Osobné náklady 6 608 997 € -1,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 044 562 € 6,6 %
Opravné položky 35 643 € %

Ostatné výnosy 446 032 € 74,9 %
Iné prevádzkové náklady 252 554 € 50,9 %
Zisk z predaja majetku 23 236 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 637 797 € %

HV z finančnej činnosti -252 023 € -63,1 %
z toho Nákladové úroky 199 154 € 155,3 %
HV pred zdanením 385 774 € %

Daň 43 130 € 3,9 %
HV po zdanení 342 644 € %

EBITDA 1 659 123 € 57,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
17 247 542 € 3,5 %
 
Neobežný majetok 10 125 232 € -1,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 127 443 € -2,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 866 966 € 9,4 %
Dlhodobý finančný majetok 130 823 € 2,3 %
 
Obežný majetok 7 095 717 € 11,4 %
Zásoby 2 451 286 € 8,0 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 4 452 860 € 12,6 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 191 571 € 29,5 %
 
Časové rozlíšenie 26 593 € -48,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 17 247 542 € 3,5 %
 
Vlastné imanie
3 519 252 € 10,8 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 346 531 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 823 438 € -6,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 342 644 € %

 
Záväzky 12 459 546 € 3,8 %
Dlhodobé záväzky 1 140 644 € 9,4 %
Krátkodobé záväzky 2 517 838 € 20,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 2 444 927 € -1,8 %
Bankové úvery krátkodobé 6 152 599 € -2,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 203 538 € 162,4 %
 
Časové rozlíšenie 1 268 744 € -14,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?