Loading

GeWiS Slovakia s. r. o.

Historický názov:
 • GeWiS - Slovakia s. r. o.
 • "GeWiS - Slovakia s.r.o.", "GeWiS - Slowakei GmbH"
 • P H S - výroba, obchod a servis, spol. s r.o.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GeWiS Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Vápenická 30
97101 Prievidza
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/1822/R
Od 16.9.1991, posledná zmena 17.2.2023
Štatutárny orgán:
 • Gerhard Strobel
 • Wilhelm Strobel
IČO:
30223300
DIČ:
2020466734

IČ DPH:

SK2020466734
Podľa §4, registrovaný od 12.1.1993
SK NACE (RÚZ):
28150 Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov
Základné imanie:
2 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
 • GeWiS- Drehteilefertigungs GmbH (99,9%)
 • Gerhard Strobel (0,05%)
 • Wilhelm Strobel (0,05%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma GeWiS Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 114 651 550 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,58%. Dosiahnutá strata je 2 022 740 EUR.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 950 164 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 31,22%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,29%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,95%.

Absolútne ukazovatele

200 023 984 €

16,4 %

30 457 408 €

-9,1 %

58 567 586 €

0,6 %

29 814 510 €

-6,4 %

10 215 405 €

2,0 %

Relatívne ukazovatele

26.57 %

-8,1 %

1.19

-0,2

-3.45 %

-4,0 %

49.09 %

3,8 %

0.67

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € 0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 114 651 550 € 18,6 %
Zmena stavu zásob 346 959 € -76,2 %
Aktivácia 2 950 164 € -2,3 %
Náklady na predaj tovaru 0 € 0 %
Náklady na materiál, energie 79 375 271 € 31,2 %
Služby 8 149 994 € 14,3 %
Pridaná hodnota 30 457 408 € -9,1 %
Osobné náklady 25 553 828 € 2,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 7 635 533 € -16,8 %
Opravné položky -34 000 € -191,9 %
Ostatné výnosy 78 584 197 € 15,3 %
Iné prevádzkové náklady 78 082 555 € 16,1 %
Zisk z predaja majetku 518 888 € 94,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 711 423 € %
HV z finančnej činnosti -287 131 € -11,0 %
z toho Nákladové úroky 245 416 € 14,2 %
HV pred zdanením -1 998 554 € %
Daň 24 186 € -68,7 %
HV po zdanení -2 022 740 € %
EBITDA 5 371 222 € -43,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
58 567 586 € 0,6 %
 
Neobežný majetok 25 920 134 € -16,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 25 890 927 € -16,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 29 207 € 8,7 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 32 135 680 € 18,1 %
Zásoby 17 727 770 € 10,4 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 11 587 184 € 22,7 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 2 820 726 € 64,3 %
 
Časové rozlíšenie 511 772 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 58 567 586 € 0,6 %
 
Vlastné imanie
29 814 510 € -6,4 %
Základné imanie 2 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 200 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 29 637 250 € 1,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -2 022 740 € %
 
Záväzky 28 720 647 € 9,0 %
Dlhodobé záväzky 204 760 € -47,3 %
Krátkodobé záväzky 12 999 749 € 6,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 5 322 813 € -30,9 %
Bankové úvery krátkodobé 9 399 869 € 86,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 793 456 € -18,1 %
 
Časové rozlíšenie 32 429 € 34,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?