TBB, a. s.

Historický názov:
  • Tlačiarne BB, spol. s r.o.
  • Tlačiarne BB, spol. s.r.o.
  • T.B.B. spol. s r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TBB, a. s.
Sídlo:
Partizánska cesta 59
97401 Banská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/1031/S
Od 3.12.1991, posledná zmena 20.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Dušan Zelinka
  • Ing. Martin Čajko
  • Ing. Mirko Brezňan
IČO:
30225574
DIČ:
2020451961

IČ DPH:

SK2020451961
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
18120 Iná tlač
Základné imanie:
4 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 22.03.2024 ako riadna.

Firma TBB, a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 28 822 391 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 7,24%. Dosiahnutý zisk po zdanení 69 083 EUR poklesol medziročne o 493 652 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,6% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 1,18%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 9,52%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,07%.

Absolútne ukazovatele

31 466 128 €

-1,6 %

7 816 966 €

-21,6 %

21 363 695 €

-4,0 %

9 589 343 €

-6,0 %

1 839 956 €

-21,6 %

Relatívne ukazovatele

27.12 %

-5,0 %

1.01

-0,3

0.32 %

-2,2 %

55.11 %

1,0 %

0.85

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 28 822 391 € -7,2 %
Zmena stavu zásob -204 026 € -206,8 %
Aktivácia 2 821 € -29,7 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 17 889 383 € -1,2 %
Služby 2 879 528 € -9,5 %
Pridaná hodnota 7 816 966 € -21,6 %
Osobné náklady 7 737 420 € 2,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 609 692 € 12,7 %
Opravné položky 59 309 € 156,0 %
Ostatné výnosy 2 407 906 € %

Iné prevádzkové náklady 377 005 € 77,0 %
Zisk z predaja majetku 16 617 € 230,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 493 372 € -44,5 %
HV z finančnej činnosti -392 427 € -141,9 %
z toho Nákladové úroky 361 892 € 172,2 %
HV pred zdanením 100 945 € -86,1 %
Daň 31 862 € -80,5 %
HV po zdanení 69 083 € -87,7 %
EBITDA 2 086 447 € -10,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 363 695 € -4,0 %
 
Neobežný majetok 11 366 235 € -2,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 822 954 € -2,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 543 281 € 4,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 920 954 € -6,2 %
Zásoby 3 056 078 € -24,1 %
Dlhodobé pohľadávky 2 682 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 5 335 815 € 8,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 526 379 € -7,5 %
 
Časové rozlíšenie 76 506 € 52,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 363 695 € -4,0 %
 
Vlastné imanie
9 589 343 € -6,0 %
Základné imanie 4 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 801 992 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 718 268 € -2,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 69 083 € -87,7 %
 
Záväzky 11 745 968 € -2,5 %
Dlhodobé záväzky 1 019 353 € 32,0 %
Krátkodobé záväzky 1 318 706 € -21,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 887 238 € -16,3 %
Bankové úvery krátkodobé 6 807 732 € 3,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 712 939 € -4,5 %
 
Časové rozlíšenie 28 384 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?