TBB, a. s.

Historický názov:
  • Tlačiarne BB, spol. s r.o.
  • Tlačiarne BB, spol. s.r.o.
  • T.B.B. spol. s r.o.
Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TBB, a. s.
Sídlo:
Partizánska cesta 59
97401 Banská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/1031/S
Od 3.12.1991, posledná zmena 21.12.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Dušan Zelinka
  • Ing. Martin Čajko
  • Ing. Mirko Brezňan
IČO:
30225574
DIČ:
2020451961

IČ DPH:

SK2020451961
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
18120 Iná tlač
Základné imanie:
4 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma TBB, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 072 628 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 22,98%. Dosiahnutý zisk po zdanení 562 735 EUR poklesol medziročne o 318 434 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,13% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 39,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 25,69%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,89%.

Absolútne ukazovatele

31 990 920 €

23,4 %

9 973 440 €

1,5 %

22 262 967 €

11,9 %

10 205 902 €

0,6 %

2 345 771 €

-13,2 %

Relatívne ukazovatele

32.10 %

-6,8 %

1.32

-0,1

2.53 %

-1,9 %

54.16 %

5,1 %

0.80

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 31 072 628 € 23,0 %
Zmena stavu zásob 191 065 € 167,5 %
Aktivácia 4 015 € 294,8 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 18 103 148 € 39,5 %
Služby 3 182 351 € 25,7 %
Pridaná hodnota 9 973 440 € 1,5 %
Osobné náklady 7 580 146 € 6,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 428 721 € -1,1 %
Opravné položky 23 169 € 272,4 %
Ostatné výnosy 164 136 € 17,6 %
Iné prevádzkové náklady 212 947 € 6,2 %
Zisk z predaja majetku -12 691 € 51,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 888 671 € -25,9 %
HV z finančnej činnosti -162 215 € -74,1 %
z toho Nákladové úroky 132 961 € 30,6 %
HV pred zdanením 726 456 € -34,4 %
Daň 163 721 € -27,5 %
HV po zdanení 562 735 € -36,1 %
EBITDA 2 330 083 € -12,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 262 967 € 11,9 %
 
Neobežný majetok 11 631 036 € 6,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 110 650 € 5,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 520 386 € 9,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 581 646 € 19,0 %
Zásoby 4 026 071 € 42,0 %
Dlhodobé pohľadávky 2 682 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 4 902 078 € 11,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 650 815 € 0,0 %
 
Časové rozlíšenie 50 285 € 13,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 262 967 € 11,9 %
 
Vlastné imanie
10 205 902 € 0,6 %
Základné imanie 4 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 801 992 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 841 175 € 8,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 562 735 € -36,1 %
 
Záväzky 12 052 224 € 23,6 %
Dlhodobé záväzky 772 217 € -9,1 %
Krátkodobé záväzky 1 689 154 € 53,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 254 940 € 14,7 %
Bankové úvery krátkodobé 6 589 483 € 28,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 746 430 € 5,3 %
 
Časové rozlíšenie 4 841 € 61,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?