Loading

VVISS spol. s r.o.

Aktualizované 13.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VVISS spol. s r.o.
Sídlo:
Kostolanská 2/540
92242 Madunice
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/15317/T
Od 27.12.1991, posledná zmena 28.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Andrea Kopúnová
IČO:
30229529
DIČ:
2020467724

IČ DPH:

SK2020467724
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
10390 Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Andrea Kopúnová (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma VVISS spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 38 551 820 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,15%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 557 599 EUR.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 230 927 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 0,31%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,28%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,36%.

Absolútne ukazovatele

41 350 438 €

5,7 %

1 417 937 €

-34,4 %

24 186 795 €

26,2 %

5 350 258 €

11,6 %

7 459 835 €

14,9 %

Relatívne ukazovatele

3.68 %

-2,0 %

1.06

-0,7

2.31 %

2,5 %

77.88 %

2,9 %

1.58

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 11 467 530 € 6,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 27 084 290 € 0,3 %
Zmena stavu zásob -122 911 € %
Aktivácia 230 927 € -19,8 %
Náklady na predaj tovaru 10 122 261 € 14,1 %
Náklady na materiál, energie 24 083 668 € -0,3 %
Služby 3 035 970 € 6,3 %
Pridaná hodnota 1 417 937 € -34,4 %
Osobné náklady 1 338 712 € 7,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 743 930 € -20,6 %
Opravné položky 0 € 0 %
Ostatné výnosy 1 954 375 € 236,4 %
Iné prevádzkové náklady 581 096 € -9,4 %
Zisk z predaja majetku 282 720 € 238,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 991 294 € %

HV z finančnej činnosti -289 346 € %
z toho Nákladové úroky 110 019 € 123,9 %
HV pred zdanením 701 948 € %

Daň 144 349 € %

HV po zdanení 557 599 € %

EBITDA 1 452 504 € 70,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
24 186 795 € 26,2 %
 
Neobežný majetok 7 495 628 € 5,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 405 912 € 10,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 955 € -43,2 %
Dlhodobý finančný majetok 3 087 761 € -0,8 %
 
Obežný majetok 16 641 860 € 38,6 %
Zásoby 2 123 597 € -1,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 14 445 499 € 47,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 72 764 € -7,5 %
 
Časové rozlíšenie 49 307 € 24,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 24 186 795 € 26,2 %
 
Vlastné imanie
5 350 258 € 11,6 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -295 243 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 087 902 € -1,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 557 599 € %

 
Záväzky 18 835 033 € 31,1 %
Dlhodobé záväzky 418 569 € 8,0 %
Krátkodobé záväzky 5 854 085 € 100,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 9 153 255 € 9,2 %
Bankové úvery krátkodobé 3 375 743 € 27,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 33 381 € -26,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 504 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?