Prysmian Kablo s.r.o.

Historický názov:
  • KABLO Bratislava, spol. s r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Prysmian Kablo s.r.o.
Sídlo:
Trnavská cesta 50B
82102 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/2137/B
Od 31.12.1991, posledná zmena 29.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Miroslav Boťanský
  • Sergei Batiashov
IČO:
30841143
DIČ:
2020300997

IČ DPH:

SK2020300997
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
27320 Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov
Základné imanie:
21 246 001 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l. (100,0%)
  • Prysmian S.p.A. (0,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 04.07.2023 ako riadna.

Firma Prysmian Kablo s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 195 939 159 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,82%. Dosiahnutá strata je 279 565 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 16,98%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,14%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,92%.

Absolútne ukazovatele

221 723 548 €

12,5 %

10 142 094 €

-34,9 %

70 124 952 €

-6,0 %

16 535 034 €

-1,7 %

9 949 246 €

46,9 %

Relatívne ukazovatele

5.18 %

-3,7 %

0.81

-0,7

-0.40 %

-7,0 %

76.42 %

-1,0 %

0.68

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 48 739 999 € 8,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 147 199 160 € 13,1 %
Zmena stavu zásob -806 166 € -195,9 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 45 946 566 € 16,8 %
Náklady na materiál, energie 127 935 278 € 17,0 %
Služby 10 954 220 € 3,1 %
Pridaná hodnota 10 142 094 € -34,9 %
Osobné náklady 12 492 830 € 17,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 342 076 € -0,9 %
Opravné položky 164 264 € %

Ostatné výnosy 13 325 262 € 11,8 %
Iné prevádzkové náklady 14 295 733 € 20,1 %
Zisk z predaja majetku 7 532 540 € 39,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 859 828 € -87,8 %
HV z finančnej činnosti -826 284 € -78,5 %
z toho Nákladové úroky 373 651 € 37,8 %
HV pred zdanením 33 544 € -99,5 %
Daň 313 109 € -81,0 %
HV po zdanení -279 565 € -105,7 %
EBITDA -3 330 636 € -166,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
70 124 952 € -6,0 %
 
Neobežný majetok 25 272 749 € -8,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 25 228 927 € -8,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 43 822 € 141,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 44 854 958 € -4,2 %
Zásoby 21 008 984 € 11,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 23 832 744 € -14,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 13 230 € -16,1 %
 
Časové rozlíšenie -2 755 € -122,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 70 124 952 € -6,0 %
 
Vlastné imanie
16 535 034 € -1,7 %
Základné imanie 21 246 001 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 991 139 € 3,7 %
HV minulých rokov -11 422 541 € 29,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -279 565 € -105,7 %
 
Záväzky 53 589 918 € -6,8 %
Dlhodobé záväzky 15 509 142 € -1,5 %
Krátkodobé záväzky 34 902 957 € -12,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 177 819 € 64,8 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?