FCC Slovensko, s.r.o.

Historický názov:
  • .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
  • A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FCC Slovensko, s.r.o.
Sídlo:
Bratislavská 18
90051 Zohor
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/13406/B
Od 25.2.1992, posledná zmena 28.10.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Eva Mikulášiová
  • Ing. Petr Marek
  • Ing. Tomáš Varga
  • Petr Urbánek
IČO:
31318762
DIČ:
2020358538

IČ DPH:

SK2020358538
Podľa §4, registrovaný od 1.3.1993
SK NACE (RÚZ):
38110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Základné imanie:
3 552 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • FCC Environment CEE GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma FCC Slovensko, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 34 944 945 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 0,38%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 361 476 EUR poklesol medziročne o 720 323 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 89,79% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 25,71%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,88%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,4%.

Absolútne ukazovatele

35 369 322 €

0,7 %

15 598 857 €

-7,2 %

28 288 998 €

22,7 %

17 555 252 €

23,7 %

10 961 103 €

16,1 %

Relatívne ukazovatele

44.64 %

-3,6 %

2.39

-0,4

11.88 %

-5,8 %

37.94 %

-0,5 %

2.76

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 186 203 € -21,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 31 758 742 € 3,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 183 726 € -10,9 %
Náklady na materiál, energie 2 225 786 € 25,7 %
Služby 15 936 576 € 6,9 %
Pridaná hodnota 15 598 857 € -7,2 %
Osobné náklady 6 518 798 € 8,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 652 380 € -10,5 %
Opravné položky -119 € 99,1 %
Ostatné výnosy 49 516 € -32,6 %
Iné prevádzkové náklady 3 275 846 € -16,0 %
Zisk z predaja majetku 74 250 € 93,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 275 718 € -17,2 %
HV z finančnej činnosti 68 916 € 65,9 %
z toho Nákladové úroky 21 381 € %

HV pred zdanením 4 344 634 € -16,5 %
Daň 983 158 € -12,5 %
HV po zdanení 3 361 476 € -17,6 %
EBITDA 5 678 325 € -14,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
28 288 998 € 22,7 %
 
Neobežný majetok 9 868 410 € 35,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 860 449 € 35,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 561 € -21,6 %
Dlhodobý finančný majetok 3 400 € 0,0 %
 
Obežný majetok 17 931 935 € 18,4 %
Zásoby 65 349 € 11,4 %
Dlhodobé pohľadávky 1 262 841 € -27,1 %
Krátkodobé pohľadávky 16 145 782 € 60,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 457 963 € -86,1 %
 
Časové rozlíšenie 488 653 € -18,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 288 998 € 22,7 %
 
Vlastné imanie
17 555 252 € 23,7 %
Základné imanie 3 552 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 433 965 € 0,0 %
HV minulých rokov 7 207 811 € 130,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 361 476 € -17,6 %
 
Záväzky 10 733 746 € 21,1 %
Dlhodobé záväzky 11 656 € -46,1 %
Krátkodobé záväzky 6 196 644 € 35,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 525 446 € 6,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?