Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.

Historický názov:
  • Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
  • Porsche - INTER AUTO Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným /spol. s r.o./
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo:
Dolnozemská 7
85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/2414/B
Od 11.3.1992, posledná zmena 16.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Dipl.Betriebsw.(FH) Peter Vošček
  • Mgr. Július Pangrác
IČO:
31319459
DIČ:
2020314472

IČ DPH:

SK2020314472
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
2 854 678 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Porsche Holding Gesellschaft m.b.H. (99,97%)
  • Porsche Automotive Investment GmbH (0,03%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 07.06.2024 ako riadna.

Firma Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 187 770 237 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 26,67%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 647 548 EUR vzrástol medziročne o 1 690 916 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 87,2% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 178 690 257 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 16 926 524 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 8,8%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 15,56%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,71%.

Absolútne ukazovatele

204 919 781 €

24,4 %

17 902 436 €

23,9 %

35 911 577 €

-8,0 %

11 112 714 €

18,0 %

10 075 074 €

74,0 %

Relatívne ukazovatele

9.53 %

-0,2 %

1.49

0,3

12.94 %

5,4 %

69.06 %

-6,8 %

0.59

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 178 690 257 € 28,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 9 079 980 € -1,4 %
Zmena stavu zásob 11 715 € -86,3 %
Aktivácia 163 026 € -15,2 %
Náklady na predaj tovaru 161 763 733 € 28,8 %
Náklady na materiál, energie 1 264 765 € -8,8 %
Služby 7 442 501 € 15,6 %
Pridaná hodnota 17 902 436 € 23,9 %
Osobné náklady 11 999 704 € -0,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 826 237 € %

Opravné položky -450 029 € -165,1 %
Ostatné výnosy 1 115 491 € 161,7 %
Iné prevádzkové náklady 1 958 266 € %

Zisk z predaja majetku 1 680 170 € -4,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 935 462 € 50,6 %
HV z finančnej činnosti 127 848 € 213,3 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 6 063 310 € 58,4 %
Daň 1 415 762 € 62,6 %
HV po zdanení 4 647 548 € 57,2 %
EBITDA 4 193 924 € 80,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
35 911 577 € -8,0 %
 
Neobežný majetok 3 373 638 € -26,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 336 472 € -26,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 37 166 € -58,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 32 407 422 € -5,7 %
Zásoby 18 981 574 € 3,8 %
Dlhodobé pohľadávky 914 561 € 41,3 %
Krátkodobé pohľadávky 12 495 163 € -19,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 16 124 € -27,2 %
 
Časové rozlíšenie 130 517 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 35 911 577 € -8,0 %
 
Vlastné imanie
11 112 714 € 18,0 %
Základné imanie 2 854 678 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 330 902 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 279 586 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 647 548 € 57,2 %
 
Záväzky 24 760 413 € -16,3 %
Dlhodobé záväzky 85 212 € 38,2 %
Krátkodobé záväzky 21 508 066 € -23,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 788 € -64,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 165 347 € 101,7 %
 
Časové rozlíšenie 38 450 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?