Loading

RIEKER OBUV s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
RIEKER OBUV s.r.o.
Sídlo:
Roľníckej školy 1
94501 Komárno
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/2457/N
Od 6.4.1992, posledná zmena 31.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Markus Heinz Rapp
  • Rudolf Keller
IČO:
31320929
DIČ:
2020400712

IČ DPH:

SK2020400712
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
15200 Výroba obuvi
Základné imanie:
10 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • RIEKER HOLDING AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma RIEKER OBUV s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 17 407 236 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 92,67%. Dosiahnutý zisk po zdanení 356 694 EUR poklesol medziročne o 2 467 361 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 83,84% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 98,22%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 91,15%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,35%.

Absolútne ukazovatele

17 480 994 €

-92,8 %

3 079 656 €

-64,6 %

19 792 070 €

-58,3 %

15 611 542 €

-63,8 %

13 536 274 €

-67,3 %

Relatívne ukazovatele

17.69 %

14,0 %

1.33

-2,7

1.80 %

-4,2 %

21.12 %

12,0 %

4.61

-6,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 751 358 € 5,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 14 655 878 € -93,8 %
Zmena stavu zásob 0 € 100,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 2 746 059 € 5,5 %
Náklady na materiál, energie 1 441 847 € -98,2 %
Služby 10 139 674 € -91,2 %
Pridaná hodnota 3 079 656 € -64,6 %
Osobné náklady 2 315 804 € 7,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 214 359 € 0,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 40 990 € -85,4 %
Iné prevádzkové náklady 138 096 € -95,5 %
Zisk z predaja majetku 18 942 € 125,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 471 329 € -86,3 %
HV z finančnej činnosti -11 005 € -108,5 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 460 324 € -87,1 %
Daň 103 630 € -86,2 %
HV po zdanení 356 694 € -87,4 %
EBITDA 666 746 € -82,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 792 070 € -58,3 %
 
Neobežný majetok 2 536 253 € 16,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 105 197 € 23,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 1 431 056 € 11,5 %
 
Obežný majetok 17 202 744 € -51,7 %
Zásoby 95 904 € -34,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 16 239 161 € -52,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 867 679 € -39,8 %
 
Časové rozlíšenie 53 073 € -99,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 792 070 € -58,3 %
 
Vlastné imanie
15 611 542 € -63,8 %
Základné imanie 10 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 117 327 € 5,8 %
HV minulých rokov 3 137 521 € -88,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 356 694 € -87,4 %
 
Záväzky 4 180 102 € -3,1 %
Dlhodobé záväzky 401 145 € 9,5 %
Krátkodobé záväzky 3 719 117 € -4,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 59 840 € 1,5 %
 
Časové rozlíšenie 426 € -97,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?