RIEKER OBUV s.r.o.

Aktualizované 27.2.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
RIEKER OBUV s.r.o.
Sídlo:
Roľníckej školy 1
94501 Komárno
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/2457/N
Od 6.4.1992, posledná zmena 31.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Markus Heinz Rapp
  • Rudolf Keller
IČO:
31320929
DIČ:
2020400712

IČ DPH:

SK2020400712
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
15200 Výroba obuvi
Základné imanie:
10 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • RIEKER HOLDING AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 18.04.2023 ako riadna.

Firma RIEKER OBUV s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 237 481 962 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 45,5%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 824 055 EUR vzrástol medziročne o 784 937 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,38% celkových výnosov firmy.

V aktuálnom roku bola predaná časť produkcie v hodnote 30 438 426 EUR, ktorá bola vyrobená na sklad alebo bola rozpracovaná pred aktuálnym rokom.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 11,11%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 26,64%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,49%.

Absolútne ukazovatele

243 683 519 €

38,8 %

8 698 752 €

26,6 %

47 471 850 €

-41,1 %

43 138 287 €

7,3 %

41 387 830 €

7,4 %

Relatívne ukazovatele

3.66 %

-0,5 %

4.03

0,9

5.95 %

3,4 %

9.13 %

-40,9 %

11.55

11,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 608 619 € 44,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 234 873 343 € 45,5 %
Zmena stavu zásob -30 438 426 € %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 2 603 181 € 45,5 %
Náklady na materiál, energie 81 147 172 € 11,1 %
Služby 114 594 431 € 26,6 %
Pridaná hodnota 8 698 752 € 26,6 %
Osobné náklady 2 157 259 € -0,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 213 477 € -10,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 280 423 € -65,2 %
Iné prevádzkové náklady 3 085 466 € 73,0 %
Zisk z predaja majetku -74 338 € 84,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 448 635 € 15,2 %
HV z finančnej činnosti 128 861 € 131,7 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 3 577 496 € 38,3 %
Daň 753 441 € 37,6 %
HV po zdanení 2 824 055 € 38,5 %
EBITDA 3 736 450 € 0,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
47 471 850 € -41,1 %
 
Neobežný majetok 2 175 794 € 4,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 892 285 € -4,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 1 283 509 € 10,8 %
 
Obežný majetok 35 585 004 € -44,7 %
Zásoby 145 265 € -99,8 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 33 997 719 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 442 020 € 13,8 %
 
Časové rozlíšenie 9 711 052 € -31,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 47 471 850 € -41,1 %
 
Vlastné imanie
43 138 287 € 7,3 %
Základné imanie 10 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 000 765 € 5,2 %
HV minulých rokov 28 313 467 € 7,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 824 055 € 38,5 %
 
Záväzky 4 315 226 € -89,2 %
Dlhodobé záväzky 366 357 € 3,5 %
Krátkodobé záväzky 3 889 889 € -90,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 58 980 € 6,6 %
 
Časové rozlíšenie 18 337 € -91,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?