Slovenská Grafia a.s.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Slovenská Grafia a.s.
Sídlo:
Pekná cesta 6
83403 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/355/B
Od 1.5.1992, posledná zmena 10.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Albín Tuharský
  • Ing. Peter Kosík
  • Ing. Richard Kohút
  • Ing. Rudolf Rosskopf
  • Mgr. Pavol Jakubov
  • Mgr. René Sido
  • PhDr. Roman Jankovič
IČO:
31321470
DIČ:
2020363653

IČ DPH:

SK2020363653
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
18120 Iná tlač
Základné imanie:
13 328 403 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma Slovenská Grafia a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 91 336 489 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 0,58%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 209 653 EUR vzrástol medziročne o 2 064 649 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 70,15% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 7,78%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 22,85%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,41%.

Absolútne ukazovatele

130 210 969 €

-1,2 %

21 579 391 €

23,7 %

58 897 239 €

-6,6 %

35 583 405 €

6,6 %

9 781 153 €

110,7 %

Relatívne ukazovatele

23.63 %

4,6 %

1.47

0,2

3.75 %

3,5 %

39.58 %

-7,5 %

1.26

0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 91 336 489 € -0,6 %
Zmena stavu zásob -1 288 689 € -159,0 %
Aktivácia 6 690 € 22,2 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 57 141 573 € -7,8 %
Služby 11 259 952 € -22,8 %
Pridaná hodnota 21 579 391 € 23,7 %
Osobné náklady 14 657 936 € 5,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 840 276 € 4,4 %
Opravné položky 48 054 € 163,3 %
Ostatné výnosy 38 585 105 € 12,5 %
Iné prevádzkové náklady 37 867 572 € 11,4 %
Zisk z predaja majetku -34 864 € -109,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 789 368 € %

HV z finančnej činnosti -912 811 € -143,1 %
z toho Nákladové úroky 1 031 512 € 188,1 %
HV pred zdanením 2 876 557 € %

Daň 666 904 € %

HV po zdanení 2 209 653 € %

EBITDA 7 638 988 € 97,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
58 897 239 € -6,6 %
 
Neobežný majetok 37 496 079 € -4,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 15 889 484 € -10,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 85 713 € 3,1 %
Dlhodobý finančný majetok 21 520 882 € 0,0 %
 
Obežný majetok 21 233 037 € -10,4 %
Zásoby 6 737 841 € -27,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 11 368 969 € 0,5 %
Krátkodobý finančný majetok 71 181 € 2,4 %
Finančné účty 3 055 046 € -0,8 %
 
Časové rozlíšenie 168 123 € 52,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 58 897 239 € -6,6 %
 
Vlastné imanie
35 583 405 € 6,6 %
Základné imanie 13 328 403 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 20 016 521 € 0,7 %
HV minulých rokov 28 828 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 209 653 € %

 
Záväzky 23 313 414 € -21,5 %
Dlhodobé záväzky 2 425 028 € -5,3 %
Krátkodobé záväzky 6 181 657 € 8,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 7 871 656 € 18,0 %
Bankové úvery krátkodobé 5 437 930 € -59,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 397 143 € 7,1 %
 
Časové rozlíšenie 420 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?