Slovenská Grafia a.s.

Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Slovenská Grafia a.s.
Sídlo:
Pekná cesta 6
83403 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/355/B
Od 1.5.1992, posledná zmena 10.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Albín Tuharský
  • Ing. Peter Kosík
  • Ing. Richard Kohút
  • Ing. Rudolf Rosskopf
  • Mgr. Pavol Jakubov
  • Mgr. René Sido
  • PhDr. Roman Jankovič
IČO:
31321470
DIČ:
2020363653

IČ DPH:

SK2020363653
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
18120 Iná tlač
Základné imanie:
13 328 403 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma Slovenská Grafia a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 91 873 243 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 20,28%. Dosiahnutý zisk po zdanení 145 004 EUR poklesol medziročne o 2 110 300 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 31,62%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 40,64%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,73%.

Absolútne ukazovatele

131 770 737 €

29,4 %

17 443 672 €

-7,3 %

63 070 349 €

8,7 %

33 373 752 €

0,4 %

4 641 418 €

74,6 %

Relatívne ukazovatele

18.99 %

-5,6 %

1.25

-0,3

0.23 %

-3,7 %

47.08 %

4,3 %

0.76

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 91 873 243 € 20,3 %
Zmena stavu zásob 2 183 078 € %

Aktivácia 5 473 € 7,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 61 964 552 € 31,6 %
Služby 14 594 695 € 40,6 %
Pridaná hodnota 17 443 672 € -7,3 %
Osobné náklady 13 905 079 € 13,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 678 716 € -1,5 %
Opravné položky -75 883 € -164,6 %
Ostatné výnosy 34 307 771 € 50,0 %
Iné prevádzkové náklady 33 983 737 € 50,5 %
Zisk z predaja majetku 361 672 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 680 341 € -78,3 %
HV z finančnej činnosti -375 493 € -64,7 %
z toho Nákladové úroky 358 031 € 42,8 %
HV pred zdanením 304 848 € -89,5 %
Daň 159 844 € -75,5 %
HV po zdanení 145 004 € -93,6 %
EBITDA 3 862 627 € -43,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
63 070 349 € 8,7 %
 
Neobežný majetok 39 266 888 € -0,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 17 662 867 € -0,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 83 139 € 273,4 %
Dlhodobý finančný majetok 21 520 882 € 0,0 %
 
Obežný majetok 23 693 518 € 27,8 %
Zásoby 9 228 622 € 58,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 11 315 915 € 8,2 %
Krátkodobý finančný majetok 69 531 € 0,0 %
Finančné účty 3 079 450 € 41,6 %
 
Časové rozlíšenie 109 943 € -28,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 63 070 349 € 8,7 %
 
Vlastné imanie
33 373 752 € 0,4 %
Základné imanie 13 328 403 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 19 871 517 € 12,8 %
HV minulých rokov 28 828 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 145 004 € -93,6 %
 
Záväzky 29 696 597 € 19,7 %
Dlhodobé záväzky 2 561 159 € -6,6 %
Krátkodobé záväzky 5 690 700 € -1,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 6 669 080 € 44,4 %
Bankové úvery krátkodobé 13 471 343 € 31,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 304 315 € -7,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?