Imperial Tobacco Slovakia a.s.

Historický názov:
 • SLOVAK INTERNATIONAL TABAK, a.s., S.I.T.
Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Imperial Tobacco Slovakia a.s.
Sídlo:
Galvaniho 7/A
82453 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/387/B
Od 1.5.1992, posledná zmena 5.10.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Kamil Provazník
 • Ing. Rastislav Černák
 • Ing. Zuzana Mokrášová
IČO:
31322093
DIČ:
2020314593

IČ DPH:

SK2020314593
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46350 Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
Základné imanie:
36 848 868 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 10/2022 do 09/2023 podaná 21.12.2023 ako riadna.

  Firma Imperial Tobacco Slovakia a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 69 323 442 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,71%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 196 218 EUR poklesol medziročne o 406 835 EUR.

  Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 88,56% celkových výnosov firmy.

  Firma predala tovar za 69 216 918 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 20 713 786 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 29%.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 8,28%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,83%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 30,44%.

  Absolútne ukazovatele

  78 159 679 €

  6,2 %

  6 070 328 €

  -19,3 %

  94 178 012 €

  0,4 %

  65 901 225 €

  14,0 %

  65 334 119 €

  12,2 %

  Relatívne ukazovatele

  8.76 %

  -2,6 %

  1.87

  -1,2

  8.70 %

  -0,5 %

  30.02 %

  -8,4 %

  3.25

  0,6 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2022 do 9/2023 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru 69 216 918 € 4,7 %
  Tržby z predaja výrobkov a služieb106 524 € 10,4 %
  Zmena stavu zásob
  Aktivácia
  Náklady na predaj tovaru48 503 132 € 9,0 %
  Náklady na materiál, energie3 112 880 € -8,3 %
  Služby11 637 102 € 7,8 %
  Pridaná hodnota6 070 328 € -19,3 %
  Osobné náklady3 243 804 € 30,4 %
  Odpisy a opravné položky k majetku346 508 € 33,0 %
  Opravné položky-793 € 52,0 %
  Ostatné výnosy7 008 773 € -4,4 %
  Iné prevádzkové náklady519 060 € -35,1 %
  Zisk z predaja majetku0 € -100,0 %
   
  HV z hospodárskej činnosti8 970 522 € -20,7 %
  HV z finančnej činnosti1 785 999 € %

  z toho Nákladové úroky
  HV pred zdanením10 756 521 € -4,6 %
  Daň2 560 303 € -4,3 %
  HV po zdanení8 196 218 € -4,7 %
  EBITDA9 316 237 € -19,5 %
   
  Aktíva
  Majetok celkom
  94 178 012 € 0,4 %
   
  Neobežný majetok1 564 803 € 33,5 %
  Dlhodobý hmotný majetok1 534 019 € 31,3 %
  Dlhodobý nehmotný majetok5 784 € 68,5 %
  Dlhodobý finančný majetok25 000 € 100,0 %
   
  Obežný majetok90 074 981 € -1,8 %
  Zásoby4 686 859 € 42,4 %
  Dlhodobé pohľadávky337 119 € 26,9 %
  Krátkodobé pohľadávky83 112 846 € -4,5 %
  Krátkodobý finančný majetok
  Finančné účty1 938 157 € 77,4 %
   
  Časové rozlíšenie2 538 228 € 183,5 %
  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky94 178 012 € 0,4 %
   
  Vlastné imanie
  65 901 225 € 14,0 %
  Základné imanie36 848 868 € 0,0 %
  Fondy a iné zložky vlastného imania12 339 118 € 0,0 %
  HV minulých rokov8 517 021 € 100,0 %
  HV za účtovné obdobie po zdanení8 196 218 € -4,7 %
   
  Záväzky27 554 638 € -22,4 %
  Dlhodobé záväzky99 204 € 227,8 %
  Krátkodobé záväzky26 219 822 € -22,1 %
  Krátkodobé finančné výpomoci
  Bankové úvery dlhodobé
  Bankové úvery krátkodobé
  Rezervy dlhodobé, krátkodobé1 235 612 € -32,6 %
   
  Časové rozlíšenie722 149 € 51,3 %

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?