Imperial Tobacco Slovakia a.s.

Historický názov:
  • SLOVAK INTERNATIONAL TABAK, a.s., S.I.T.
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Imperial Tobacco Slovakia a.s.
Sídlo:
Galvaniho 7/A
82453 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/387/B
Od 1.5.1992, posledná zmena 5.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Kamil Provazník
  • Ing. Rastislav Černák
  • Ing. Zuzana Mokrášová
IČO:
31322093
DIČ:
2020314593

IČ DPH:

SK2020314593
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46350 Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
Základné imanie:
36 848 868 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 10/2021 do 09/2022 podaná 21.12.2022 ako riadna.

Firma Imperial Tobacco Slovakia a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 66 203 701 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,28%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 603 053 EUR vzrástol medziročne o 2 848 571 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 89,85% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 66 107 254 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 21 612 653 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 32%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 5,57%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 1,01%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 27,77%.

Absolútne ukazovatele

73 578 376 €

8,4 %

7 522 905 €

38,5 %

93 782 468 €

10,2 %

57 791 039 €

5,2 %

58 215 566 €

3,2 %

Relatívne ukazovatele

11.36 %

2,5 %

3.03

1,4

9.17 %

2,4 %

38.38 %

2,9 %

2.61

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2021 do 9/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 66 107 254 € 8,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 96 447 € -9,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 44 494 601 € 7,0 %
Náklady na materiál, energie 3 393 896 € 5,6 %
Služby 10 792 299 € -1,0 %
Pridaná hodnota 7 522 905 € 38,5 %
Osobné náklady 2 486 728 € -27,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 260 615 € -12,0 %
Opravné položky -1 651 € 22,9 %
Ostatné výnosy 7 333 919 € 8,8 %
Iné prevádzkové náklady 799 487 € 29,7 %
Zisk z predaja majetku 2 751 € 45,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 11 314 396 € 44,6 %
HV z finančnej činnosti -36 393 € 48,9 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 11 278 003 € 45,5 %
Daň 2 674 950 € 33,9 %
HV po zdanení 8 603 053 € 49,5 %
EBITDA 11 570 609 € 42,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
93 782 468 € 10,2 %
 
Neobežný majetok 1 171 928 € 37,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 168 496 € 38,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 432 € -35,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 91 715 296 € 9,4 %
Zásoby 3 290 963 € -19,3 %
Dlhodobé pohľadávky 265 735 € -40,5 %
Krátkodobé pohľadávky 87 066 016 € 11,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 092 582 € -26,8 %
 
Časové rozlíšenie 895 244 € 120,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 93 782 468 € 10,2 %
 
Vlastné imanie
57 791 039 € 5,2 %
Základné imanie 36 848 868 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 12 339 118 € 0,0 %
HV minulých rokov 0 € 0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 8 603 053 € 49,5 %
 
Záväzky 35 514 065 € 19,3 %
Dlhodobé záväzky 30 265 € -47,0 %
Krátkodobé záväzky 33 651 875 € 24,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 831 925 € -32,0 %
 
Časové rozlíšenie 477 364 € 22,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?