Imperial Tobacco Slovakia a.s.

Historický názov:
  • SLOVAK INTERNATIONAL TABAK, a.s., S.I.T.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Imperial Tobacco Slovakia a.s.
Sídlo:
Galvaniho 7/A
82453 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/387/B
Od 1.5.1992, posledná zmena 5.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Kamil Provazník
  • Ing. Rastislav Černák
  • Ing. Zuzana Mokrášová
IČO:
31322093
DIČ:
2020314593

IČ DPH:

SK2020314593
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46350 Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
Základné imanie:
36 848 868 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 10/2022 do 09/2023 podaná 21.12.2023 ako riadna.

Firma Imperial Tobacco Slovakia a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 69 323 442 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,71%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 196 218 EUR poklesol medziročne o 406 835 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 88,56% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 69 216 918 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 20 713 786 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 29%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 8,28%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,83%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 30,44%.

Absolútne ukazovatele

78 159 679 €

6,2 %

6 070 328 €

-19,3 %

94 178 012 €

0,4 %

65 901 225 €

14,0 %

65 334 119 €

12,2 %

Relatívne ukazovatele

8.76 %

-2,6 %

1.87

-1,2

8.70 %

-0,5 %

30.02 %

-8,4 %

3.25

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2022 do 9/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 69 216 918 € 4,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 106 524 € 10,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 48 503 132 € 9,0 %
Náklady na materiál, energie 3 112 880 € -8,3 %
Služby 11 637 102 € 7,8 %
Pridaná hodnota 6 070 328 € -19,3 %
Osobné náklady 3 243 804 € 30,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 346 508 € 33,0 %
Opravné položky -793 € 52,0 %
Ostatné výnosy 7 008 773 € -4,4 %
Iné prevádzkové náklady 519 060 € -35,1 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 8 970 522 € -20,7 %
HV z finančnej činnosti 1 785 999 € %

z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 10 756 521 € -4,6 %
Daň 2 560 303 € -4,3 %
HV po zdanení 8 196 218 € -4,7 %
EBITDA 9 316 237 € -19,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
94 178 012 € 0,4 %
 
Neobežný majetok 1 564 803 € 33,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 534 019 € 31,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 784 € 68,5 %
Dlhodobý finančný majetok 25 000 € 100,0 %
 
Obežný majetok 90 074 981 € -1,8 %
Zásoby 4 686 859 € 42,4 %
Dlhodobé pohľadávky 337 119 € 26,9 %
Krátkodobé pohľadávky 83 112 846 € -4,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 938 157 € 77,4 %
 
Časové rozlíšenie 2 538 228 € 183,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 94 178 012 € 0,4 %
 
Vlastné imanie
65 901 225 € 14,0 %
Základné imanie 36 848 868 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 12 339 118 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 517 021 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 8 196 218 € -4,7 %
 
Záväzky 27 554 638 € -22,4 %
Dlhodobé záväzky 99 204 € 227,8 %
Krátkodobé záväzky 26 219 822 € -22,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 235 612 € -32,6 %
 
Časové rozlíšenie 722 149 € 51,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?