Loading

Geis SK s.r.o.

Historický názov:
  • TEN Expres Slovakia, spol. s r.o.
  • TEN EXPRES Slovakia, spol. s r.o.
Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Geis SK s.r.o.
Sídlo:
Trňanská 6
96001 Zvolen
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/2083/S
Od 26.5.1992, posledná zmena 26.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Daniel Knaisl
  • Michal Martinovič
IČO:
31324428
DIČ:
2020452687

IČ DPH:

SK2020452687
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
1 663 015 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • GEIS CARGO INTERNATIONAL LUXEMBURG G.m.b.h. (99,94%)
  • AP služby spol. s r.o. (0,06%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 20.03.2024 ako riadna.

Firma Geis SK s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 36 962 055 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 2,88%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 760 351 EUR vzrástol medziročne o 143 263 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,55% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 27,91%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 2,14%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,36%.

Absolútne ukazovatele

38 972 257 €

-1,6 %

8 843 494 €

1,2 %

27 598 453 €

10,5 %

23 726 159 €

13,2 %

17 717 440 €

22,3 %

Relatívne ukazovatele

23.93 %

1,0 %

1.55

0,0

10.00 %

-0,5 %

14.03 %

-2,1 %

6.44

1,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 501 767 € -44,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 36 460 288 € -1,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 477 254 € -44,3 %
Náklady na materiál, energie 598 972 € -27,9 %
Služby 27 042 335 € -2,1 %
Pridaná hodnota 8 843 494 € 1,2 %
Osobné náklady 5 710 198 € 1,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 478 981 € 9,3 %
Opravné položky -3 845 € -102,9 %
Ostatné výnosy 891 376 € -0,3 %
Iné prevádzkové náklady 309 480 € 10,9 %
Zisk z predaja majetku 12 586 € -94,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 252 642 € -3,9 %
HV z finančnej činnosti 284 345 € %

z toho Nákladové úroky 2 € 100,0 %
HV pred zdanením 3 536 987 € 5,2 %
Daň 776 636 € 4,2 %
HV po zdanení 2 760 351 € 5,5 %
EBITDA 3 715 192 € 3,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
27 598 453 € 10,5 %
 
Neobežný majetok 6 276 962 € -4,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 169 730 € 7,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 557 658 € -12,6 %
Dlhodobý finančný majetok 4 549 574 € -5,4 %
 
Obežný majetok 20 944 915 € 15,8 %
Zásoby 60 915 € 51,8 %
Dlhodobé pohľadávky 356 259 € -9,1 %
Krátkodobé pohľadávky 3 981 434 € -2,8 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
Finančné účty 16 546 307 € 25,7 %
 
Časové rozlíšenie 376 576 € 7,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 27 598 453 € 10,5 %
 
Vlastné imanie
23 726 159 € 13,2 %
Základné imanie 1 663 015 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 166 302 € 0,0 %
HV minulých rokov 19 136 491 € 15,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 760 351 € 5,5 %
 
Záväzky 3 872 294 € -3,7 %
Dlhodobé záväzky 14 913 € 51,8 %
Krátkodobé záväzky 3 247 792 € -8,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 609 589 € 36,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?