Geis SK s.r.o.

Historický názov:
  • TEN Expres Slovakia, spol. s r.o.
  • TEN EXPRES Slovakia, spol. s r.o.
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Geis SK s.r.o.
Sídlo:
Trňanská 6
96001 Zvolen
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/2083/S
Od 26.5.1992, posledná zmena 26.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Daniel Knaisl
  • Michal Martinovič
IČO:
31324428
DIČ:
2020452687

IČ DPH:

SK2020452687
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
1 663 015 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • GEIS CARGO INTERNATIONAL LUXEMBURG G.m.b.h. (99,94%)
  • AP služby spol. s r.o. (0,06%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.03.2023 ako riadna.

Firma Geis SK s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 38 059 820 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,97%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 617 088 EUR poklesol medziročne o 490 219 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,77% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 69,69%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,91%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,83%.

Absolútne ukazovatele

39 618 684 €

9,1 %

8 738 847 €

0,5 %

24 985 784 €

12,3 %

20 965 808 €

14,3 %

14 489 630 €

-13,5 %

Relatívne ukazovatele

22.96 %

-2,4 %

1.55

-0,1

10.47 %

-3,5 %

16.09 %

-1,5 %

4.94

0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 909 345 € -0,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 37 150 475 € 11,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 857 419 € -0,1 %
Náklady na materiál, energie 830 817 € 69,7 %
Služby 27 632 737 € 13,9 %
Pridaná hodnota 8 738 847 € 0,5 %
Osobné náklady 5 633 494 € 9,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 438 274 € 69,5 %
Opravné položky 131 720 € 130,8 %
Ostatné výnosy 894 066 € -8,6 %
Iné prevádzkové náklady 279 165 € -9,2 %
Zisk z predaja majetku 233 416 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 3 383 676 € -14,6 %
HV z finančnej činnosti -21 234 € %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 3 362 442 € -15,1 %
Daň 745 354 € -12,8 %
HV po zdanení 2 617 088 € -15,8 %
EBITDA 3 588 534 € -14,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
24 985 784 € 12,3 %
 
Neobežný majetok 6 542 161 € %

Dlhodobý hmotný majetok 1 092 397 € 28,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 638 334 € -12,0 %
Dlhodobý finančný majetok 4 811 430 € 100,0 %
 
Obežný majetok 18 093 421 € -11,8 %
Zásoby 40 131 € 34,2 %
Dlhodobé pohľadávky 391 853 € 18,2 %
Krátkodobé pohľadávky 4 096 456 € 10,1 %
Krátkodobý finančný majetok 402 606 € -92,0 %
Finančné účty 13 162 375 € 15,7 %
 
Časové rozlíšenie 350 202 € 100,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 24 985 784 € 12,3 %
 
Vlastné imanie
20 965 808 € 14,3 %
Základné imanie 1 663 015 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 166 302 € 0,0 %
HV minulých rokov 16 519 403 € 23,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 617 088 € -15,8 %
 
Záväzky 4 019 976 € 2,9 %
Dlhodobé záväzky 9 822 € 7,3 %
Krátkodobé záväzky 3 562 140 € -1,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 448 014 € 50,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?