Arimex Bratislava spol. s r. o.

Aktualizované 2.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Arimex Bratislava spol. s r. o.
Sídlo:
Vajnorská 100/A
83104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/2862/B
Od 3.6.1992, posledná zmena 28.10.2021
Štatutárny orgán:
  • Erika Rebrová
  • Ing. Jozef Rebro
  • Jozef Rebro
IČO:
31325076
DIČ:
2020335581

IČ DPH:

SK2020335581
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Jozef Rebro (80,0%)
  • Erika Rebrová (20,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.03.2023 ako riadna.

Firma Arimex Bratislava spol. s r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 234 566 055 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 83,75%. Dosiahnutý zisk po zdanení 13 764 598 EUR vzrástol medziročne o 5 553 004 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,66% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 233 539 152 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 34 291 148 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 14%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 36,44%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 53,23%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 29,17%.

Absolútne ukazovatele

236 719 212 €

83,2 %

19 055 436 €

62,6 %

76 758 604 €

17,3 %

31 396 610 €

78,1 %

39 606 843 €

48,7 %

Relatívne ukazovatele

8.12 %

-1,1 %

9.52

1,9

17.93 %

5,4 %

59.10 %

-13,9 %

1.30

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 233 539 152 € 84,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 026 903 € 47,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 199 248 004 € 84,0 %
Náklady na materiál, energie 148 763 € 36,4 %
Služby 11 513 852 € 53,2 %
Pridaná hodnota 19 055 436 € 62,6 %
Osobné náklady 2 000 645 € 29,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 215 180 € 8,9 %
Opravné položky 4 600 347 € %

Ostatné výnosy 625 421 € 50,6 %
Iné prevádzkové náklady 650 757 € 73,8 %
Zisk z predaja majetku 5 750 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 16 819 678 € 68,4 %
HV z finančnej činnosti 640 034 € 51,5 %
z toho Nákladové úroky 380 213 € 117,5 %
HV pred zdanením 17 459 712 € 67,7 %
Daň 3 695 114 € 68,0 %
HV po zdanení 13 764 598 € 67,6 %
EBITDA 17 029 108 € 67,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
76 758 604 € 17,3 %
 
Neobežný majetok 3 952 107 € 4,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 647 413 € 5,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 2 304 694 € 3,1 %
 
Obežný majetok 72 729 047 € 18,1 %
Zásoby 30 180 612 € -20,3 %
Dlhodobé pohľadávky 2 122 193 € 45,4 %
Krátkodobé pohľadávky 36 709 027 € 72,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 717 215 € 282,0 %
 
Časové rozlíšenie 77 450 € 219,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 76 758 604 € 17,3 %
 
Vlastné imanie
31 396 610 € 78,1 %
Základné imanie 100 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 010 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 11 522 012 € 248,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 13 764 598 € 67,6 %
 
Záväzky 45 336 858 € -5,1 %
Dlhodobé záväzky 14 199 521 € 0,0 %
Krátkodobé záväzky 10 988 229 € 35,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 20 064 096 € -21,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 85 012 € 32,6 %
 
Časové rozlíšenie 25 136 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?