TEMPEST a.s.

Historický názov:
  • Tempest spol. s r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TEMPEST a.s.
Sídlo:
Krasovského 14
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/3771/B
Od 24.6.1992, posledná zmena 1.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jozef Šipoš
  • Ing. Miroslav Doležal, CSc.
IČO:
31326650
DIČ:
2020327716

IČ DPH:

SK2020327716
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
62090 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
Základné imanie:
159 600 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 14.03.2024 ako riadna.

Firma TEMPEST a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 21 095 974 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 64,28%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 989 548 EUR poklesol medziročne o 6 259 785 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 88,29% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 83,2%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 51,61%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 80,52%.

Absolútne ukazovatele

22 036 584 €

-67,6 %

3 772 507 €

-76,5 %

7 597 049 €

-64,6 %

5 181 068 €

-38,8 %

3 732 010 €

-52,2 %

Relatívne ukazovatele

17.88 %

-9,2 %

1.68

0,3

26.19 %

-12,2 %

31.80 %

-28,7 %

3.01

1,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 639 662 € -79,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 19 456 312 € -61,8 %
Zmena stavu zásob -194 791 € 27,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 237 670 € -79,8 %
Náklady na materiál, energie 977 368 € -83,2 %
Služby 14 913 638 € -51,6 %
Pridaná hodnota 3 772 507 € -76,5 %
Osobné náklady 2 247 620 € -80,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 734 087 € -24,0 %
Opravné položky -864 900 € 58,0 %
Ostatné výnosy 697 263 € -90,9 %
Iné prevádzkové náklady 65 936 € -98,5 %
Zisk z predaja majetku 279 506 € 100,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 566 533 € -71,6 %
HV z finančnej činnosti -29 494 € -102,6 %
z toho Nákladové úroky 26 514 € -38,0 %
HV pred zdanením 2 537 039 € -75,1 %
Daň 547 491 € -71,6 %
HV po zdanení 1 989 548 € -75,9 %
EBITDA 2 156 214 € -72,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 597 049 € -64,6 %
 
Neobežný majetok 1 341 373 € -32,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 095 260 € -41,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 174 563 € %

Dlhodobý finančný majetok 71 550 € 0,0 %
 
Obežný majetok 6 053 083 € -67,9 %
Zásoby 99 655 € -84,1 %
Dlhodobé pohľadávky 719 429 € -29,2 %
Krátkodobé pohľadávky 2 654 436 € -77,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 579 563 € -53,0 %
 
Časové rozlíšenie 202 593 € -67,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 597 049 € -64,6 %
 
Vlastné imanie
5 181 068 € -38,8 %
Základné imanie 159 600 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 31 920 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 000 000 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 1 989 548 € -75,9 %
 
Záväzky 2 172 518 € -82,9 %
Dlhodobé záväzky 47 780 € -84,1 %
Krátkodobé záväzky 1 555 143 € -85,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 5 631 € 86,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 563 964 € -72,0 %
 
Časové rozlíšenie 243 463 € -15,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?