TEMPEST a.s.

Historický názov:
  • Tempest spol. s r.o.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TEMPEST a.s.
Sídlo:
Krasovského 14
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/3771/B
Od 24.6.1992, posledná zmena 1.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jozef Šipoš
  • Ing. Miroslav Doležal, CSc.
IČO:
31326650
DIČ:
2020327716

IČ DPH:

SK2020327716
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
62090 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
Základné imanie:
159 600 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.04.2023 ako riadna.

Firma TEMPEST a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 59 066 380 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,2%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 249 333 EUR vzrástol medziročne o 5 392 385 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 74,85% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 83,14%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 28,71%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 31,81%.

Absolútne ukazovatele

68 042 721 €

29,1 %

16 020 462 €

-22,1 %

21 474 575 €

-7,5 %

8 472 321 €

35,6 %

7 801 091 €

77,5 %

Relatívne ukazovatele

27.12 %

-13,7 %

1.39

0,2

38.41 %

26,1 %

60.55 %

-12,5 %

1.67

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 8 139 066 € 46,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 50 927 314 € 13,5 %
Zmena stavu zásob -268 459 € -148,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 6 140 443 € 87,7 %
Náklady na materiál, energie 5 816 351 € 83,1 %
Služby 30 820 665 € 28,7 %
Pridaná hodnota 16 020 462 € -22,1 %
Osobné náklady 11 539 825 € -31,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 965 499 € -9,2 %
Opravné položky -2 058 101 € %
Ostatné výnosy 7 668 726 € %

Iné prevádzkové náklady 4 338 894 € %

Zisk z predaja majetku 139 681 € 90,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 9 042 752 € 147,4 %
HV z finančnej činnosti 1 133 369 € %

z toho Nákladové úroky 42 790 € 1,5 %
HV pred zdanením 10 176 121 € 178,7 %
Daň 1 926 788 € 142,7 %
HV po zdanení 8 249 333 € 188,7 %
EBITDA 7 810 469 € 68,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 474 575 € -7,5 %
 
Neobežný majetok 1 971 791 € -19,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 873 228 € -18,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 27 013 € -61,5 %
Dlhodobý finančný majetok 71 550 € -5,6 %
 
Obežný majetok 18 879 915 € -3,0 %
Zásoby 627 011 € -26,3 %
Dlhodobé pohľadávky 1 016 780 € -36,4 %
Krátkodobé pohľadávky 11 748 821 € 4,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 487 303 € -5,1 %
 
Časové rozlíšenie 622 869 € -52,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 474 575 € -7,5 %
 
Vlastné imanie
8 472 321 € 35,6 %
Základné imanie 159 600 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 31 920 € 0,0 %
HV minulých rokov 31 468 € -99,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 8 249 333 € 188,7 %
 
Záväzky 12 714 163 € -23,4 %
Dlhodobé záväzky 301 245 € -56,7 %
Krátkodobé záväzky 10 393 801 € -25,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € -100,0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 3 021 € -44,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 016 096 € 34,6 %
 
Časové rozlíšenie 288 091 € -24,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?