SCHENKER s.r.o.

Historický názov:
  • SCHENKER-BTL, s.r.o.
  • SCHENKER SLOVAKIA spol. s r.o.
  • SCHENKER, spol. s.r.o. INTERNATIONALE SPEDITION
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SCHENKER s.r.o.
Sídlo:
Kopčianska 94
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/3041/B
Od 1.7.1992, posledná zmena 14.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Thomas Reindl
  • Tomáš Vaculčiak
IČO:
31327222
DIČ:
2020295156

IČ DPH:

SK2020295156
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1993
SK NACE (RÚZ):
49410 Nákladná cestná doprava
Základné imanie:
33 194 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Schenker Aktiengesellschaft (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma SCHENKER s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 61 442 498 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,37%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 432 705 EUR vzrástol medziročne o 884 676 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,49% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 16,92%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,31%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,89%.

Absolútne ukazovatele

62 382 861 €

7,3 %

8 684 399 €

16,1 %

19 459 584 €

5,2 %

8 298 203 €

4,2 %

5 692 917 €

13,6 %

Relatívne ukazovatele

14.13 %

1,1 %

1.22

0,1

7.36 %

4,4 %

57.36 %

0,4 %

1.61

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 61 442 498 € 7,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 461 194 € -16,9 %
Služby 52 296 905 € 6,3 %
Pridaná hodnota 8 684 399 € 16,1 %
Osobné náklady 7 130 427 € 4,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 215 500 € 15,9 %
Opravné položky -120 695 € -196,6 %
Ostatné výnosy 881 977 € 3,1 %
Iné prevádzkové náklady 379 302 € -3,7 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 961 842 € 135,7 %
HV z finančnej činnosti -50 357 € 7,1 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 911 485 € 145,6 %
Daň 478 780 € 108,0 %
HV po zdanení 1 432 705 € 161,4 %
EBITDA 2 056 647 € 102,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 459 584 € 5,2 %
 
Neobežný majetok 4 067 849 € -2,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 067 849 € -2,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 353 133 € 25,3 %
Zásoby 11 896 € %

Dlhodobé pohľadávky 352 926 € 7,2 %
Krátkodobé pohľadávky 13 590 034 € 53,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 398 277 € -54,6 %
 
Časové rozlíšenie 38 602 € -98,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 459 584 € 5,2 %
 
Vlastné imanie
8 298 203 € 4,2 %
Základné imanie 33 194 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 61 485 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 770 819 € -7,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 432 705 € 161,4 %
 
Záväzky 11 098 975 € 6,1 %
Dlhodobé záväzky 105 233 € 20,8 %
Krátkodobé záväzky 9 283 486 € 4,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 710 256 € 17,2 %
 
Časové rozlíšenie 62 406 € 0,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?