Slovak Parcel Service s.r.o.

Historický názov:
  • CS PARCEL SERVICE s.r.o.
Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Slovak Parcel Service s.r.o.
Sídlo:
Senecká cesta 1
90028 Ivanka pri Dunaji
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/3215/B
Od 27.7.1992, posledná zmena 1.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Ján Ťurek
IČO:
31329217
DIČ:
2020351993

IČ DPH:

SK2020351993
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1993
SK NACE (RÚZ):
53200 Ostatné poštové služby a služby kuriérov
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Post 207 Beteiligungs GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma Slovak Parcel Service s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 63 224 325 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 9,09%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 666 914 EUR poklesol medziročne o 4 528 499 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,15% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,46%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,17%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,34%.

Absolútne ukazovatele

63 692 031 €

-9,1 %

16 880 425 €

-20,8 %

40 182 849 €

-1,3 %

27 807 968 €

6,4 %

7 949 556 €

23,6 %

Relatívne ukazovatele

26.70 %

-3,9 %

2.02

-0,6

6.64 %

-11,0 %

30.80 %

-5,0 %

1.76

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 73 657 € -29,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 63 150 668 € -9,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 36 932 € -24,3 %
Náklady na materiál, energie 1 284 860 € 6,5 %
Služby 45 022 108 € -4,2 %
Pridaná hodnota 16 880 425 € -20,8 %
Osobné náklady 8 375 364 € 4,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 190 273 € 3,9 %
Opravné položky -190 776 € -200,1 %
Ostatné výnosy 443 891 € -14,0 %
Iné prevádzkové náklady 2 308 418 € 120,8 %
Zisk z predaja majetku 7 236 € 17,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 648 273 € -55,6 %
HV z finančnej činnosti -944 571 € 16,3 %
z toho Nákladové úroky 3 682 € -84,4 %
HV pred zdanením 3 703 702 € -60,3 %
Daň 1 036 788 € -51,5 %
HV po zdanení 2 666 914 € -62,9 %
EBITDA 6 640 534 € -47,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
40 182 849 € -1,3 %
 
Neobežný majetok 22 309 617 € 2,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 22 009 149 € 1,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 300 468 € 98,0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 17 657 265 € -5,7 %
Zásoby 379 534 € %

Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 12 926 451 € 1,7 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 4 351 280 € -24,4 %
 
Časové rozlíšenie 215 967 € 13,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 40 182 849 € -1,3 %
 
Vlastné imanie
27 807 968 € 6,4 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 13 755 € 0,0 %
HV minulých rokov 25 120 660 € 32,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 666 914 € -62,9 %
 
Záväzky 12 374 881 € -15,1 %
Dlhodobé záväzky 87 022 € %

Krátkodobé záväzky 9 923 676 € -19,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 364 183 € 2,7 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?