MEGGLE Slovakia s. r. o.

Historický názov:
 • RAJO s.r.o.
 • MEGGLE Slovakia s. r. o.
 • RAJO s.r.o.
 • RAJO a.s.
 • Milex Schärdinger Slovakia a.s.
 • MILEX Slovakia a.s.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MEGGLE Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Studená 35
82355 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/154790/B
Od 1.8.1992, posledná zmena 2.4.2024
Štatutárny orgán:
 • Ing. Branislav Kušnierik
 • Ing. Erwin Michael Horvath
 • Matthias Oettel
IČO:
31329519
DIČ:
2020328629

IČ DPH:

SK2020328629
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
10510 Prevádzka mliekarní a výroba syrov
Základné imanie:
30 748 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
 • MEGGLE Consumer Products International GmbH (100,0%)
 • MEGGLE Group GmbH (0,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma MEGGLE Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 238 284 141 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 27,75%. Dosiahnutý zisk po zdanení 11 857 664 EUR vzrástol medziročne o 4 244 288 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 82,55% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 33,51%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,01%.
 • Osobné náklady sa medziročne znížili o 1,85%.

Absolútne ukazovatele

246 218 249 €

28,2 %

28 930 081 €

3,1 %

107 126 071 €

27,4 %

55 118 282 €

27,4 %

22 082 022 €

%

Relatívne ukazovatele

12.14 %

-2,9 %

1.98

0,1

11.07 %

2,0 %

48.55 %

-0,0 %

1.02

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 35 042 572 € 37,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb203 241 569 € 26,2 %
Zmena stavu zásob3 232 787 € 101,5 %
Aktivácia572 371 € 16,0 %
Náklady na predaj tovaru31 745 102 € 41,2 %
Náklady na materiál, energie157 247 304 € 33,5 %
Služby23 488 568 € 11,0 %
Pridaná hodnota28 930 081 € 3,1 %
Osobné náklady14 589 324 € -1,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku4 749 757 € 2,6 %
Opravné položky767 437 € 186,6 %
Ostatné výnosy2 313 723 € 134,6 %
Iné prevádzkové náklady-2 474 075 € -273,5 %
Zisk z predaja majetku288 660 € -2,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti14 578 265 € 72,5 %
HV z finančnej činnosti-578 103 € -172,8 %
z toho Nákladové úroky223 616 € 208,6 %
HV pred zdanením14 000 162 € 51,4 %
Daň2 142 498 € 31,4 %
HV po zdanení11 857 664 € 55,7 %
EBITDA19 039 362 € 60,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
107 126 071 € 27,4 %
 
Neobežný majetok57 679 744 € 5,7 %
Dlhodobý hmotný majetok56 907 617 € 5,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok159 010 € -23,9 %
Dlhodobý finančný majetok613 117 € 0,0 %
 
Obežný majetok49 243 855 € 70,3 %
Zásoby21 585 189 € 70,5 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky27 490 227 € 70,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty168 439 € 88,6 %
 
Časové rozlíšenie202 472 € -68,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky107 126 071 € 27,4 %
 
Vlastné imanie
55 118 282 € 27,4 %
Základné imanie30 748 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania2 297 573 € 19,9 %
HV minulých rokov10 215 045 € 242,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení11 857 664 € 55,7 %
 
Záväzky52 007 789 € 27,4 %
Dlhodobé záväzky19 758 967 € %

Krátkodobé záväzky27 364 305 € -4,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé4 884 517 € -54,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?