JURKI - HAYTON s.r.o.

Historický názov:
  • JURKI - HAYTON spol. s r.o.
Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
JURKI - HAYTON s.r.o.
Sídlo:
Prístavná 2
82109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/3475/B
Od 14.9.1992, posledná zmena 4.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Gabriela Mikesová
  • Ing. Martin Jurkovič
  • Lujza Jurkovičová
  • Mgr. Lucia Vojtišková
IČO:
31332251
DIČ:
2020372552

IČ DPH:

SK2020372552
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47300 Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
2 350 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • JURKI - HAYTON, a.s. (99,96%)
  • JH INVEST, s.r.o. (0,04%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma JURKI - HAYTON s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 27 931 372 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 17,96%. Dosiahnutá strata je 218 818 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,06% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 27 542 663 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 496 226 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 5,86%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,81%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,53%.

Absolútne ukazovatele

28 087 138 €

-20,4 %

1 322 679 €

-21,1 %

6 022 546 €

-9,5 %

1 382 817 €

6,2 %

-3 265 127 €

0,5 %

Relatívne ukazovatele

4.74 %

-0,2 %

1.03

-0,3

-3.63 %

-6,6 %

77.04 %

-3,4 %

0.14

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 542 663 € -18,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb388 709 € 15,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia3 915 € -28,8 %
Náklady na predaj tovaru26 046 437 € -18,0 %
Náklady na materiál, energie244 460 € -5,9 %
Služby321 711 € -4,8 %
Pridaná hodnota1 322 679 € -21,1 %
Osobné náklady1 280 800 € 4,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku150 834 € -27,8 %
Opravné položky
Ostatné výnosy151 851 € 0,6 %
Iné prevádzkové náklady145 998 € -24,1 %
Zisk z predaja majetku0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti-103 102 € -110,9 %
HV z finančnej činnosti-115 716 € 24,5 %
z toho Nákladové úroky33 € -99,3 %
HV pred zdanením-218 818 € -127,7 %
Daň0 € -100,0 %
HV po zdanení-218 818 € -209,7 %
EBITDA47 732 € -88,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
6 022 546 € -9,5 %
 
Neobežný majetok4 833 594 € -0,7 %
Dlhodobý hmotný majetok4 830 411 € -0,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok3 183 € -26,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok1 177 673 € -33,9 %
Zásoby569 488 € -24,7 %
Dlhodobé pohľadávky0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky243 975 € -19,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty364 210 € -49,3 %
 
Časové rozlíšenie11 279 € 110,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky6 022 546 € -9,5 %
 
Vlastné imanie
1 382 817 € 6,2 %
Základné imanie2 350 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania341 007 € %

HV minulých rokov-1 089 372 € 14,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení-218 818 € -209,7 %
 
Záväzky4 639 729 € -13,4 %
Dlhodobé záväzky176 683 € -6,1 %
Krátkodobé záväzky4 454 079 € -12,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé8 967 € -91,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?