Loading

MERCK spol. s r.o.

Historický názov:
  • MERCK Bratislava spol. s r. o.
Aktualizované 23.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MERCK spol. s r.o.
Sídlo:
Dvořákovo nábrežie 4
81006 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/3975/B
Od 26.11.1992, posledná zmena 9.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Spišák
  • PharmDr. Leonard Sojka
IČO:
31338101
DIČ:
2020333678

IČ DPH:

SK2020333678
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1993
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
2 494 544 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Merck Holding GmbH (99,97%)
  • Merck Internationale Beteiligungen GmbH (0,03%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.11.2023 ako riadna.

Firma MERCK spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 33 262 432 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,07%. Dosiahnutý zisk po zdanení 729 289 EUR vzrástol medziročne o 701 107 EUR.

Firma predala tovar za 25 376 015 EUR, dosiahla stratu z predaja tovaru vo výške 252 625 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške -1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 38,07%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,04%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 3,75%.

Absolútne ukazovatele

37 376 053 €

2,2 %

4 833 722 €

32,7 %

16 656 166 €

1,9 %

14 822 351 €

4,6 %

15 940 609 €

5,4 %

Relatívne ukazovatele

14.53 %

3,1 %

0.67

0,2

4.38 %

4,2 %

11.01 %

-2,3 %

44.62

24,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 25 376 015 € 4,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 7 886 417 € 2,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 25 628 640 € 2,8 %
Náklady na materiál, energie 206 444 € 38,1 %
Služby 3 049 281 € 8,0 %
Pridaná hodnota 4 833 722 € 32,7 %
Osobné náklady 7 248 032 € -3,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 47 987 € -6,0 %
Opravné položky -530 724 € -218,6 %
Ostatné výnosy 4 097 796 € -10,8 %
Iné prevádzkové náklady 586 661 € 38,3 %
Zisk z predaja majetku 2 136 € 66,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 126 043 € %

HV z finančnej činnosti 7 927 € 144,4 %
z toho Nákladové úroky 2 490 € -81,1 %
HV pred zdanením 1 133 970 € %

Daň 404 681 € 147,6 %
HV po zdanení 729 289 € %

EBITDA 641 170 € 147,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 656 166 € 1,9 %
 
Neobežný majetok 160 933 € -20,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 159 422 € -19,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 511 € -53,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 359 895 € 2,2 %
Zásoby 4 478 048 € -22,9 %
Dlhodobé pohľadávky 291 855 € -45,3 %
Krátkodobé pohľadávky 11 566 922 € 23,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 23 070 € -92,4 %
 
Časové rozlíšenie 135 338 € 0,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 656 166 € 1,9 %
 
Vlastné imanie
14 822 351 € 4,6 %
Základné imanie 2 494 544 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 479 868 € 0,0 %
HV minulých rokov 11 118 650 € -0,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 729 289 € %

 
Záväzky 1 833 815 € -16,0 %
Dlhodobé záväzky 44 014 € %

Krátkodobé záväzky 252 301 € -46,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 10 468 € -39,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 527 032 € -9,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?