KUEHNE + NAGEL, s. r. o.

Historický názov:
  • KUEHNE + NAGEL, s r.o.
  • KUEHNE + NAGEL, spol. s r.o.
  • KÜHNE & NAGEL, spol. s r.o.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektoraRegistrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KUEHNE + NAGEL, s. r. o.
Sídlo:
Mlynské Nivy 5
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/4107/B
Od 7.1.1993, posledná zmena 27.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marcela Kucianová
  • Radoslav Miko
IČO:
31339603
DIČ:
2020301327

IČ DPH:

SK2020301327
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1993
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
470 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Kühne + Nagel Intermodal GmbH (99,84%)
  • Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft (0,16%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 21.05.2024 ako riadna.

Firma KUEHNE + NAGEL, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 77 216 986 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 37,09%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 208 140 EUR poklesol medziročne o 2 261 787 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,06% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 44,42%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 39,43%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 2,31%.

Absolútne ukazovatele

77 952 931 €

-36,9 %

11 255 925 €

-20,8 %

14 343 628 €

-42,2 %

3 772 372 €

-37,5 %

4 667 520 €

-39,6 %

Relatívne ukazovatele

14.58 %

3,0 %

1.79

-0,4

22.37 %

0,3 %

73.70 %

-2,0 %

1.51

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb77 216 986 € -37,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie405 932 € 44,4 %
Služby65 555 129 € -39,4 %
Pridaná hodnota11 255 925 € -20,8 %
Osobné náklady6 291 045 € -2,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku64 470 € -44,8 %
Opravné položky-50 481 € -233,0 %
Ostatné výnosy656 760 € -15,1 %
Iné prevádzkové náklady1 518 589 € -1,8 %
Zisk z predaja majetku3 622 € -62,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti4 092 684 € -40,3 %
HV z finančnej činnosti10 426 € 257,7 %
z toho Nákladové úroky22 891 € %

HV pred zdanením4 103 110 € -40,1 %
Daň894 970 € -35,3 %
HV po zdanení3 208 140 € -41,3 %
EBITDA4 103 051 € -41,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 343 628 € -42,2 %
 
Neobežný majetok190 164 € 18,9 %
Dlhodobý hmotný majetok190 164 € 18,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok12 858 282 € -37,8 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky346 006 € -36,9 %
Krátkodobé pohľadávky11 470 240 € -33,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty1 042 036 € -63,0 %
 
Časové rozlíšenie1 295 182 € -67,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky14 343 628 € -42,2 %
 
Vlastné imanie
3 772 372 € -37,5 %
Základné imanie470 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania94 232 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení3 208 140 € -41,3 %
 
Záväzky10 433 081 € -44,4 %
Dlhodobé záväzky69 € %

Krátkodobé záväzky9 001 763 € -44,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé1 431 249 € -40,4 %
 
Časové rozlíšenie138 175 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?