TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Historický názov:
  • TIPOS a. s.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Sídlo:
Brečtanová 1
83007 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/499/B
Od 28.1.1993, posledná zmena 21.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Adriana Bujdáková
  • Ing. Gabriela Dobrovodská
  • JUDr. Ing. Peter Deďo
  • JUDr. Richard Messinger
IČO:
31340822
DIČ:
2020341455

IČ DPH:

SK2020341455
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2003
SK NACE (RÚZ):
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Základné imanie:
1 700 000 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 1 389 976 643 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,73%. Dosiahnutý zisk po zdanení 24 569 732 EUR vzrástol medziročne o 517 146 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,83% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 59,6%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,1%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 2,57%.

Absolútne ukazovatele

1 392 330 409 €

9,8 %

1 301 672 336 €

10,0 %

95 048 161 €

-22,8 %

32 122 043 €

-45,2 %

32 216 851 €

-45,5 %

Relatívne ukazovatele

93.65 %

0,2 %

168.55

19,2

25.85 %

6,3 %

66.20 %

13,8 %

1.65

-0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 389 976 643 € 9,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 3 138 902 € 59,6 %
Služby 84 616 977 € 5,1 %
Pridaná hodnota 1 301 672 336 € 10,0 %
Osobné náklady 7 722 754 € -2,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 382 165 € -28,9 %
Opravné položky 663 018 € 16,2 %
Ostatné výnosy 578 496 € -53,5 %
Iné prevádzkové náklady 1 264 270 903 € 10,4 %
Zisk z predaja majetku 2 229 € 136,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 29 762 649 € -3,8 %
HV z finančnej činnosti 1 301 874 € %

z toho Nákladové úroky 4 268 € -23,5 %
HV pred zdanením 31 064 523 € 1,6 %
Daň 6 494 791 € -0,2 %
HV po zdanení 24 569 732 € 2,2 %
EBITDA 30 142 585 € -4,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
95 048 161 € -22,8 %
 
Neobežný majetok 884 130 € -10,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 750 054 € -15,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 134 076 € 31,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 89 520 902 € -23,2 %
Zásoby 1 067 761 € -16,0 %
Dlhodobé pohľadávky 14 005 282 € 0,9 %
Krátkodobé pohľadávky 20 750 265 € -1,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 53 697 594 € -33,1 %
 
Časové rozlíšenie 4 643 129 € -16,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 95 048 161 € -22,8 %
 
Vlastné imanie
32 122 043 € -45,2 %
Základné imanie 1 700 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 088 915 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 763 396 € -90,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 24 569 732 € 2,2 %
 
Záväzky 37 264 252 € -8,1 %
Dlhodobé záväzky 150 098 € -15,2 %
Krátkodobé záväzky 22 280 032 € -11,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 14 834 122 € -2,8 %
 
Časové rozlíšenie 25 661 866 € 6,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?