TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Historický názov:
  • TIPOS a. s.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Sídlo:
Brečtanová 1
83007 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/499/B
Od 28.1.1993, posledná zmena 1.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Stanislav Molnár, MBA, LL.M.
  • Ing. Zdenko Šipoš
  • Mgr. Marek Šilhár
  • Mgr. Oliver Felszeghy, MBA
IČO:
31340822
DIČ:
2020341455

IČ DPH:

SK2020341455
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2003
SK NACE (RÚZ):
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Základné imanie:
1 700 000 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 1 266 757 587 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 29,48%. Dosiahnutý zisk po zdanení 24 052 586 EUR vzrástol medziročne o 5 174 276 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,89% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 13,17%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,68%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,67%.

Absolútne ukazovatele

1 268 101 493 €

29,5 %

1 183 822 182 €

31,0 %

123 198 288 €

28,2 %

58 580 646 €

42,6 %

59 145 247 €

41,6 %

Relatívne ukazovatele

93.45 %

1,1 %

149.35

36,1

19.52 %

-0,1 %

52.45 %

-4,8 %

2.18

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 266 757 587 € 29,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 1 966 714 € 13,2 %
Služby 80 507 677 € 10,7 %
Pridaná hodnota 1 183 822 182 € 31,0 %
Osobné náklady 7 926 376 € -0,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 537 610 € -5,9 %
Opravné položky 570 401 € -24,5 %
Ostatné výnosy 1 243 286 € 50,1 %
Iné prevádzkové náklady 1 145 550 322 € 31,5 %
Zisk z predaja majetku 942 € 23,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 30 942 715 € 26,5 %
HV z finančnej činnosti -382 368 € 8,2 %
z toho Nákladové úroky 5 579 € 18,2 %
HV pred zdanením 30 560 347 € 27,1 %
Daň 6 507 761 € 25,8 %
HV po zdanení 24 052 586 € 27,4 %
EBITDA 31 479 383 € 25,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
123 198 288 € 28,2 %
 
Neobežný majetok 984 971 € -63,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 883 212 € -23,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 101 759 € -60,1 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 116 632 718 € 32,5 %
Zásoby 1 271 122 € 88,5 %
Dlhodobé pohľadávky 13 886 375 € 32,2 %
Krátkodobé pohľadávky 21 161 726 € -1,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 80 313 495 € 45,1 %
 
Časové rozlíšenie 5 580 599 € 2,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 123 198 288 € 28,2 %
 
Vlastné imanie
58 580 646 € 42,6 %
Základné imanie 1 700 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 088 915 € -11,9 %
HV minulých rokov 29 739 145 € 75,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 24 052 586 € 27,4 %
 
Záväzky 40 548 821 € 17,1 %
Dlhodobé záväzky 176 951 € 10,1 %
Krátkodobé záväzky 25 111 413 € 21,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 461 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 15 258 996 € 11,1 %
 
Časové rozlíšenie 24 068 821 € 18,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?