GEBRÜDER WEISS, s.r.o.

Historický názov:
  • GEBRÜDER WEISS, s r.o.
  • GEBRÜDER WEISS-BRATISLAVA, s r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GEBRÜDER WEISS, s.r.o.
Sídlo:
Diaľničná cesta 20
90301 Senec
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/4263/B
Od 8.2.1993, posledná zmena 20.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Andreas Zwerger
  • Rene Stranz
IČO:
31341381
DIČ:
2020328948

IČ DPH:

SK2020328948
Podľa §4, registrovaný od 24.7.2003
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • GW International Holding GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.05.2023 ako riadna.

Firma GEBRÜDER WEISS, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 52 686 704 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,54%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 716 954 EUR vzrástol medziročne o 1 211 908 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,4% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 24,27%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,82%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,37%.

Absolútne ukazovatele

53 005 467 €

11,0 %

10 205 055 €

28,2 %

20 486 633 €

1,7 %

14 367 285 €

23,3 %

3 448 354 €

159,8 %

Relatívne ukazovatele

19.37 %

2,7 %

1.96

0,2

13.26 %

5,8 %

29.87 %

-12,3 %

1.60

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 52 686 704 € 10,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 478 630 € 24,3 %
Služby 42 003 019 € 6,8 %
Pridaná hodnota 10 205 055 € 28,2 %
Osobné náklady 5 215 830 € 13,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 913 181 € 28,8 %
Opravné položky -971 € -102,6 %
Ostatné výnosy 266 388 € 260,8 %
Iné prevádzkové náklady 913 475 € 36,9 %
Zisk z predaja majetku 21 917 € 33,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 451 845 € 69,6 %
HV z finančnej činnosti -115 657 € 0,9 %
z toho Nákladové úroky 4 133 € -12,1 %
HV pred zdanením 3 336 188 € 73,8 %
Daň 619 234 € 49,6 %
HV po zdanení 2 716 954 € 80,5 %
EBITDA 4 342 138 € 59,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 486 633 € 1,7 %
 
Neobežný majetok 11 260 559 € -3,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 260 559 € -3,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 245 969 € 17,7 %
Zásoby 2 420 € %

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 5 682 236 € 19,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 561 313 € 12,6 %
 
Časové rozlíšenie 1 980 105 € -12,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 486 633 € 1,7 %
 
Vlastné imanie
14 367 285 € 23,3 %
Základné imanie 100 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 8 437 970 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 112 361 € 93,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 716 954 € 80,5 %
 
Záväzky 6 113 980 € -28,0 %
Dlhodobé záväzky 0 € -100,0 %
Krátkodobé záväzky 5 772 352 € -18,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 341 628 € -31,1 %
 
Časové rozlíšenie 5 368 € -48,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?