Loading

TRANSPETROL, a.s.

Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TRANSPETROL, a.s.
Sídlo:
Šumavská 38
82108 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/507/B
Od 1.1.1993, posledná zmena 19.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Šustr, PhD.
  • Ing. Ján Ďurišin
  • Ing. Ľubica Kostovičová
  • JUDr. PhDr. Juraj Richter, MBA, LL.M.
  • RNDr. Martin Ružinský, PhD., PhD.
IČO:
31341977
DIČ:
2020403715

IČ DPH:

SK2020403715
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
49502 Potrubná doprava ropy
Základné imanie:
272 522 740 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 16.05.2023 ako riadna.

Firma TRANSPETROL, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 65 005 228 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,71%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 443 960 EUR poklesol medziročne o 770 871 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,29% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 91,76%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,67%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,72%.

Absolútne ukazovatele

68 175 484 €

9,7 %

45 152 968 €

-1,1 %

380 516 477 €

1,6 %

343 724 011 €

1,6 %

55 776 777 €

39,4 %

Relatívne ukazovatele

69.46 %

-6,9 %

3.22

-0,2

1.96 %

-0,2 %

9.67 %

0,0 %

6.26

1,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 42 312 € 61,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 64 962 916 € 8,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 80 028 € 20,9 %
Náklady na predaj tovaru 17 268 € 98,6 %
Náklady na materiál, energie 11 474 083 € 91,8 %
Služby 8 430 999 € 3,7 %
Pridaná hodnota 45 152 968 € -1,1 %
Osobné náklady 14 013 862 € 5,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 20 692 454 € -6,4 %
Opravné položky 9 938 € -86,7 %
Ostatné výnosy 1 668 071 € 49,9 %
Iné prevádzkové náklady 1 957 527 € 5,9 %
Zisk z predaja majetku 93 621 € -39,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 10 250 817 € 5,4 %
HV z finančnej činnosti 845 091 € 8,5 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 11 095 908 € 5,6 %
Daň 3 651 948 € 59,2 %
HV po zdanení 7 443 960 € -9,4 %
EBITDA 29 322 154 € -1,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
380 516 477 € 1,6 %
 
Neobežný majetok 314 317 823 € -2,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 239 169 676 € -3,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 6 412 015 € -20,8 %
Dlhodobý finančný majetok 68 736 132 € 0,0 %
 
Obežný majetok 64 266 068 € 31,0 %
Zásoby 929 133 € 35,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 30 459 471 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 32 877 464 € -21,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 932 586 € -4,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 380 516 477 € 1,6 %
 
Vlastné imanie
343 724 011 € 1,6 %
Základné imanie 252 871 892 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 62 883 694 € -0,5 %
HV minulých rokov 20 524 465 € 46,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 443 960 € -9,4 %
 
Záväzky 34 302 094 € 2,7 %
Dlhodobé záväzky 25 217 381 € 5,2 %
Krátkodobé záväzky 7 931 505 € -4,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 153 208 € 0,9 %
 
Časové rozlíšenie 2 490 372 € -10,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?