Loading

Delirest Slovakia s. r. o.

Historický názov:
  • Compass Group Slovakia s. r. o.
  • EUREST, spol. s r.o.
Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Delirest Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/4393/B
Od 22.2.1993, posledná zmena 3.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Zuzana Volková
  • Michal Debrecéni
IČO:
31342809
DIČ:
2020317376

IČ DPH:

SK2020317376
Podľa §4, registrovaný od 1.3.1993
SK NACE (RÚZ):
56290 Ostatné jedálenské služby
Základné imanie:
331 939 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • CEE Catering HoldCo Kft. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Upozorňujeme, že nie je možné interpretovať účtovné výkazy vybranej firmy. Účtovné výkazy buď neboli uložené v registri účtovných závierok, alebo ich firma uložila ako prázdne tlačivo.

Absolútne ukazovatele

27 856 299 €

13,7 %

11 532 509 €

5,4 %

12 366 260 €

10,5 %

4 004 125 €

-0,7 %

5 116 882 €

2,9 %

Relatívne ukazovatele

42.25 %

-3,0 %

0.99

-0,1

1.53 %

-0,6 %

67.62 %

3,7 %

1.79

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2021 do 9/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 8 207 697 € 8,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 19 087 458 € 14,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 175 000 € 4,4 %
Náklady na predaj tovaru 7 199 763 € 18,1 %
Náklady na materiál, energie 5 695 513 € 36,0 %
Služby 3 042 370 € -1,9 %
Pridaná hodnota 11 532 509 € 5,4 %
Osobné náklady 11 672 655 € 20,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 549 729 € -1,1 %
Opravné položky -24 281 € -105,9 %
Ostatné výnosy 361 643 € 114,6 %
Iné prevádzkové náklady -498 693 € %
Zisk z predaja majetku 24 500 € 164,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 219 242 € -34,5 %
HV z finančnej činnosti -63 871 € -35,5 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 155 371 € -45,9 %
Daň -34 192 € -174,7 %
HV po zdanení 189 563 € -21,5 %
EBITDA 720 190 € -22,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 366 260 € 10,5 %
 
Neobežný majetok 447 596 € -23,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 392 752 € -32,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 54 844 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 376 496 € 12,2 %
Zásoby 540 855 € 64,5 %
Dlhodobé pohľadávky 978 646 € -1,0 %
Krátkodobé pohľadávky 5 816 840 € 26,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 040 155 € -4,5 %
 
Časové rozlíšenie 542 168 € 17,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 366 260 € 10,5 %
 
Vlastné imanie
4 004 125 € -0,7 %
Základné imanie 331 939 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 38 820 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 443 803 € 0,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 189 563 € -21,5 %
 
Záväzky 7 874 142 € 19,8 %
Dlhodobé záväzky 207 062 € 1,1 %
Krátkodobé záväzky 5 335 143 € 31,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 331 937 € 1,0 %
 
Časové rozlíšenie 487 993 € -16,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?