DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.

Historický názov:
  • DHL International /Slovakia/, spol. s r. o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.
Sídlo:
Letisko M. R. Štefánika
82001 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/4400/B
Od 23.2.1993, posledná zmena 18.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Andrea Orihelová
  • Daniela Mišurová
IČO:
31342876
DIČ:
2020298610

IČ DPH:

SK2020298610
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1993
SK NACE (RÚZ):
53200 Ostatné poštové služby a služby kuriérov
Základné imanie:
13 280 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH (85,0%)
  • Deutsche Post International B.V. (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 43 705 289 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 3,4%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 506 180 EUR vzrástol medziročne o 284 493 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,19% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 57,58%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 0,26%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,11%.

Absolútne ukazovatele

44 063 065 €

4,1 %

11 291 662 €

9,9 %

9 057 454 €

0,1 %

3 712 675 €

8,3 %

3 110 410 €

21,3 %

Relatívne ukazovatele

25.84 %

1,5 %

1.26

-0,0

16.63 %

3,1 %

59.01 %

-3,1 %

1.84

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 43 705 289 € 3,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 939 907 € 57,6 %
Služby 31 473 720 € 0,3 %
Pridaná hodnota 11 291 662 € 9,9 %
Osobné náklady 8 930 155 € 11,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 408 977 € -2,9 %
Opravné položky -7 927 € 94,9 %
Ostatné výnosy 63 376 € 39,6 %
Iné prevádzkové náklady 204 164 € -30,3 %
Zisk z predaja majetku -37 € -100,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 819 632 € 5,1 %
HV z finančnej činnosti 189 081 € %

z toho Nákladové úroky 235 € 106,1 %
HV pred zdanením 2 008 713 € 22,6 %
Daň 502 533 € 20,6 %
HV po zdanení 1 506 180 € 23,3 %
EBITDA 2 220 719 € 11,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 057 454 € 0,1 %
 
Neobežný majetok 1 905 906 € -4,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 869 572 € -12,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 31 334 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 1 005 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 7 147 098 € 1,4 %
Zásoby 0 € 0 %
Dlhodobé pohľadávky 355 016 € 15,7 %
Krátkodobé pohľadávky 5 574 550 € -1,6 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 217 532 € 12,8 %
 
Časové rozlíšenie 4 450 € -41,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 057 454 € 0,1 %
 
Vlastné imanie
3 712 675 € 8,3 %
Základné imanie 13 280 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 125 515 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 067 700 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 506 180 € 23,3 %
 
Záväzky 5 344 779 € -4,9 %
Dlhodobé záväzky 48 288 € 7,7 %
Krátkodobé záväzky 3 686 122 € -12,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 610 369 € 15,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?