Philip Morris Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Tabak, s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Philip Morris Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Galvaniho 19045/19
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/4512/B
Od 11.3.1993, posledná zmena 7.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Ingrid Jalůvková
  • Martin Medveď
  • Michal Novotný
  • Michal Želinský
IČO:
31344259
DIČ:
2020477591

IČ DPH:

SK2020477591
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1993
SK NACE (RÚZ):
46350 Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
Základné imanie:
763 460 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Philip Morris ČR a.s. (99,0%)
  • Philip Morris Brands Sárl (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 07.05.2024 ako riadna.

Firma Philip Morris Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 308 496 151 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,52%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 385 886 EUR vzrástol medziročne o 173 459 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,77% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 308 168 096 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 83 609 701 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 27%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 39,14%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,1%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,31%.

Absolútne ukazovatele

308 883 839 €

4,5 %

18 038 316 €

6,0 %

67 430 590 €

0,8 %

5 225 692 €

3,4 %

6 297 005 €

30,7 %

Relatívne ukazovatele

5.85 %

0,1 %

1.91

0,0

6.50 %

0,2 %

92.25 %

-0,2 %

0.59

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 308 168 096 € 4,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 328 055 € -9,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 224 558 395 € 4,6 %
Náklady na materiál, energie 4 813 652 € -39,1 %
Služby 61 066 287 € 10,1 %
Pridaná hodnota 18 038 316 € 6,0 %
Osobné náklady 9 451 916 € 3,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 762 652 € -13,6 %
Opravné položky 19 501 € %

Ostatné výnosy 147 465 € -16,1 %
Iné prevádzkové náklady 1 187 820 € 30,6 %
Zisk z predaja majetku 16 750 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 6 800 143 € 8,7 %
HV z finančnej činnosti -533 255 € -86,5 %
z toho Nákladové úroky 376 349 € %

HV pred zdanením 6 266 888 € 4,9 %
Daň 1 881 002 € 6,9 %
HV po zdanení 4 385 886 € 4,1 %
EBITDA 7 546 045 € 5,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
67 430 590 € 0,8 %
 
Neobežný majetok 2 050 930 € -6,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 020 027 € -6,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 903 € -75,5 %
Dlhodobý finančný majetok 25 000 € 100,0 %
 
Obežný majetok 64 757 610 € 1,1 %
Zásoby 29 882 022 € -12,9 %
Dlhodobé pohľadávky 1 302 594 € 10,7 %
Krátkodobé pohľadávky 28 954 219 € 20,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 618 775 € 1,0 %
 
Časové rozlíšenie 622 050 € -5,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 67 430 590 € 0,8 %
 
Vlastné imanie
5 225 692 € 3,4 %
Základné imanie 763 460 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 76 346 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 385 886 € 4,1 %
 
Záväzky 61 765 500 € 0,5 %
Dlhodobé záväzky 13 156 € -44,8 %
Krátkodobé záväzky 57 340 663 € -1,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 411 681 € 41,8 %
 
Časové rozlíšenie 439 398 € 7,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?