Philip Morris Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Tabak, s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Philip Morris Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Galvaniho 19045/19
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/4512/B
Od 11.3.1993, posledná zmena 16.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Martina Nádlerová
  • Michal Novotný
  • Tamás Szabados
  • Ingrid Jalůvková
IČO:
31344259
DIČ:
2020477591

IČ DPH:

SK2020477591
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1993
SK NACE (RÚZ):
46350 Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
Základné imanie:
763 460 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Philip Morris ČR a.s. (99,0%)
  • Philip Morris Brands Sárl (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 11.05.2023 ako riadna.

Firma Philip Morris Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 295 152 619 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 19,51%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 212 427 EUR poklesol medziročne o 149 549 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,77% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 294 788 694 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 80 038 009 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 27%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 114,79%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 27,52%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,0%.

Absolútne ukazovatele

295 467 402 €

19,4 %

17 022 100 €

6,9 %

66 924 936 €

15,4 %

5 052 233 €

-2,9 %

4 816 987 €

-28,4 %

Relatívne ukazovatele

5.77 %

-0,7 %

1.86

0,0

6.29 %

-1,2 %

92.45 %

1,4 %

0.50

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 294 788 694 € 19,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 363 925 € 4,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 214 750 685 € 16,8 %
Náklady na materiál, energie 7 909 158 € 114,8 %
Služby 55 466 766 € 27,5 %
Pridaná hodnota 17 022 100 € 6,9 %
Osobné náklady 9 149 104 € 6,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 882 272 € 11,9 %
Opravné položky 3 910 € %

Ostatné výnosy 175 708 € -51,5 %
Iné prevádzkové náklady 909 435 € -9,3 %
Zisk z predaja majetku 1 116 € -96,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 258 113 € 6,3 %
HV z finančnej činnosti -285 902 € 17,3 %
z toho Nákladové úroky 2 189 € 100,0 %
HV pred zdanením 5 972 211 € 7,8 %
Daň 1 759 784 € 49,2 %
HV po zdanení 4 212 427 € -3,4 %
EBITDA 7 139 269 € 7,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
66 924 936 € 15,4 %
 
Neobežný majetok 2 194 425 € -8,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 170 356 € -7,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 24 069 € -48,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 64 069 393 € 16,8 %
Zásoby 34 316 471 € 167,7 %
Dlhodobé pohľadávky 1 176 414 € -4,4 %
Krátkodobé pohľadávky 24 001 711 € -36,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 574 797 € 46,5 %
 
Časové rozlíšenie 661 118 € -10,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 66 924 936 € 15,4 %
 
Vlastné imanie
5 052 233 € -2,9 %
Základné imanie 763 460 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 76 346 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 212 427 € -3,4 %
 
Záväzky 61 462 987 € 17,3 %
Dlhodobé záväzky 23 824 € 74,9 %
Krátkodobé záväzky 58 327 394 € 23,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 111 769 € -39,4 %
 
Časové rozlíšenie 409 716 € 10,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?