Loading

Danone s.r.o.

Historický názov:
  • DANONE, spol. s r.o.
Aktualizované 16.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Danone s.r.o.
Sídlo:
Mlynské nivy 5
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/50097/B
Od 15.3.1993, posledná zmena 1.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Francisc-Câtâlin Kiss
IČO:
31344275
DIČ:
2020373300

IČ DPH:

SK2020373300
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1993
SK NACE (RÚZ):
46330 Veľkoobchod s mliečnymi produktmi, vajcami a jedlým olejom a tukom
Základné imanie:
4 008 931 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Produits Laitiers Frais Est Europe (86,0%)
  • Nutricia International B.V. (14,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 15.06.2023 ako riadna.

Firma Danone s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 42 443 781 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 123,01%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 002 482 EUR vzrástol medziročne o 407 906 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 92,58% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 40 267 054 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 13 041 898 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 32%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 90,27%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 59,28%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 219,86%.

Absolútne ukazovatele

43 493 903 €

125,9 %

5 526 596 €

86,0 %

13 042 214 €

52,6 %

8 950 400 €

46,1 %

10 631 269 €

56,3 %

Relatívne ukazovatele

13.02 %

-2,6 %

1.79

-1,3

15.35 %

-3,3 %

31.37 %

3,0 %

7.72

1,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 40 267 054 € 116,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 176 727 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 27 225 156 € 172,2 %
Náklady na materiál, energie 271 103 € 90,3 %
Služby 9 420 926 € 59,3 %
Pridaná hodnota 5 526 596 € 86,0 %
Osobné náklady 3 094 100 € 219,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 44 317 € %

Opravné položky 67 588 € %

Ostatné výnosy 20 024 € %

Iné prevádzkové náklady 93 925 € %

Zisk z predaja majetku -67 926 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 178 764 € 9,8 %
HV z finančnej činnosti 446 127 € %

z toho Nákladové úroky 753 € %

HV pred zdanením 2 624 891 € 28,0 %
Daň 622 409 € 36,7 %
HV po zdanení 2 002 482 € 25,6 %
EBITDA 2 291 007 € 15,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 042 214 € 52,6 %
 
Neobežný majetok 146 501 € 20,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 108 010 € 67,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 38 491 € -32,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 12 858 524 € 53,7 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 682 562 € 162,3 %
Krátkodobé pohľadávky 12 175 962 € 50,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
 
Časové rozlíšenie 37 189 € -39,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 042 214 € 52,6 %
 
Vlastné imanie
8 950 400 € 46,1 %
Základné imanie 4 008 931 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 015 016 € 94,5 %
HV minulých rokov 1 923 971 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 002 482 € 25,6 %
 
Záväzky 4 091 751 € 68,9 %
Dlhodobé záväzky 104 780 € %

Krátkodobé záväzky 1 581 819 € 16,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 405 152 € 130,7 %
 
Časové rozlíšenie 63 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?