Europapier Slovensko, s. r. o.

Historický názov:
  • Bratislavská papierenská spoločnosť, spol. s r.o.
Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Europapier Slovensko, s. r. o.
Sídlo:
Panónska cesta 40
85245 Bratislava- Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/4524/B
Od 10.3.1993, posledná zmena 11.11.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Josef Misof, PhD.
  • Ing. Tomáš Čapo
IČO:
31344381
DIČ:
2020325527

IČ DPH:

SK2020325527
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1993
SK NACE (RÚZ):
46760 Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi
Základné imanie:
136 096 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Europapier CEE GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 14.03.2023 ako riadna.

Firma Europapier Slovensko, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 43 180 027 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 61,56%. Dosiahnutý zisk po zdanení 354 397 EUR vzrástol medziročne o 130 750 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,23% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 42 935 441 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 346 128 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 17%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 81,89%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 74,07%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 38,77%.

Absolútne ukazovatele

43 708 896 €

60,9 %

3 549 440 €

54,1 %

8 970 781 €

14,8 %

3 522 593 €

6,4 %

3 445 479 €

7,7 %

Relatívne ukazovatele

8.22 %

-0,4 %

1.22

0,1

3.95 %

1,1 %

60.73 %

3,1 %

1.06

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 42 935 441 € 61,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 244 586 € 53,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 35 589 313 € 60,1 %
Náklady na materiál, energie 452 219 € 81,9 %
Služby 3 473 803 € 74,1 %
Pridaná hodnota 3 549 440 € 54,1 %
Osobné náklady 2 920 813 € 38,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 163 416 € -1,5 %
Opravné položky 188 160 € %

Ostatné výnosy 526 758 € 24,2 %
Iné prevádzkové náklady 412 848 € 156,5 %
Zisk z predaja majetku 2 100 € -4,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 508 313 € 62,1 %
HV z finančnej činnosti -15 892 € -99,7 %
z toho Nákladové úroky 11 494 € %

HV pred zdanením 492 421 € 61,2 %
Daň 138 024 € 68,6 %
HV po zdanení 354 397 € 58,5 %
EBITDA 669 629 € 61,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 970 781 € 14,8 %
 
Neobežný majetok 651 238 € 31,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 651 238 € 33,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 293 786 € 20,4 %
Zásoby 3 165 648 € 74,8 %
Dlhodobé pohľadávky 310 637 € 66,7 %
Krátkodobé pohľadávky 4 713 487 € -1,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 104 014 € -19,0 %
 
Časové rozlíšenie 25 757 € -94,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 970 781 € 14,8 %
 
Vlastné imanie
3 522 593 € 6,4 %
Základné imanie 136 096 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 334 578 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 697 522 € 3,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 354 397 € 58,5 %
 
Záväzky 5 448 188 € 21,0 %
Dlhodobé záväzky 7 996 € 160,8 %
Krátkodobé záväzky 4 560 111 € 16,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 3 316 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 876 765 € 54,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?