Europapier Slovensko, s. r. o.

Historický názov:
  • Bratislavská papierenská spoločnosť, spol. s r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Europapier Slovensko, s. r. o.
Sídlo:
Panónska cesta 40
85245 Bratislava- Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/4524/B
Od 10.3.1993, posledná zmena 11.11.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Josef Misof, PhD.
  • Ing. Tomáš Čapo
IČO:
31344381
DIČ:
2020325527

IČ DPH:

SK2020325527
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1993
SK NACE (RÚZ):
46760 Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi
Základné imanie:
136 096 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Europapier CEE GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma Europapier Slovensko, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 33 321 051 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 22,83%. Dosiahnutý zisk po zdanení 450 139 EUR vzrástol medziročne o 95 742 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,58% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 33 101 242 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 649 325 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 17%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 37,1%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 32,21%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,13%.

Absolútne ukazovatele

33 920 927 €

-22,4 %

3 276 188 €

-7,7 %

8 037 158 €

-10,4 %

3 152 732 €

-10,5 %

2 856 929 €

-17,1 %

Relatívne ukazovatele

9.83 %

1,6 %

1.11

-0,1

5.60 %

1,6 %

60.77 %

0,0 %

1.14

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 33 101 242 € -22,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 219 809 € -10,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 27 451 917 € -22,9 %
Náklady na materiál, energie 284 436 € -37,1 %
Služby 2 355 001 € -32,2 %
Pridaná hodnota 3 276 188 € -7,7 %
Osobné náklady 2 953 775 € 1,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 187 768 € 14,9 %
Opravné položky -442 485 € %
Ostatné výnosy 593 760 € 12,7 %
Iné prevádzkové náklady 446 170 € 8,1 %
Zisk z predaja majetku 6 100 € 190,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 684 329 € 34,6 %
HV z finančnej činnosti -79 120 € %
z toho Nákladové úroky 75 439 € %

HV pred zdanením 605 209 € 22,9 %
Daň 155 070 € 12,4 %
HV po zdanení 450 139 € 27,0 %
EBITDA 423 512 € -36,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 037 158 € -10,4 %
 
Neobežný majetok 968 835 € 48,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 968 835 € 48,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 050 132 € -15,0 %
Zásoby 2 320 908 € -26,7 %
Dlhodobé pohľadávky 280 565 € -9,7 %
Krátkodobé pohľadávky 4 205 407 € -10,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 243 252 € 133,9 %
 
Časové rozlíšenie 18 191 € -29,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 037 158 € -10,4 %
 
Vlastné imanie
3 152 732 € -10,5 %
Základné imanie 136 096 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 334 578 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 231 919 € -17,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 450 139 € 27,0 %
 
Záväzky 4 884 426 € -10,3 %
Dlhodobé záväzky 14 375 € 79,8 %
Krátkodobé záväzky 3 923 513 € -14,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 7 316 € 120,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 939 222 € 7,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?