Johnson & Johnson, s.r.o.

Historický názov:
  • Johnson & Johnson Slovakia, spol. s r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Johnson & Johnson, s.r.o.
Sídlo:
Karadžičova 12
82108 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/4598/B
Od 19.3.1993, posledná zmena 13.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Júlia Dvorszki
IČO:
31345182
DIČ:
2020300931

IČ DPH:

SK2020300931
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1993
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
11 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Johnson & Johnson, s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.10.2023 ako riadna.

Firma Johnson & Johnson, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 146 277 463 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,28%. Dosiahnutý zisk po zdanení 18 176 329 EUR vzrástol medziročne o 15 720 415 EUR.

Firma predala tovar za 110 389 631 EUR, dosiahla stratu z predaja tovaru vo výške 19 994 387 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške -18%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 16,33%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,36%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,3%.

Absolútne ukazovatele

182 668 453 €

38,4 %

8 775 325 €

-20,2 %

72 575 313 €

-3,2 %

32 451 883 €

-22,2 %

40 920 340 €

-15,7 %

Relatívne ukazovatele

6.00 %

-2,4 %

1.46

-0,5

25.04 %

21,8 %

55.29 %

10,9 %

1.94

-0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 110 389 631 € 5,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 887 832 € 38,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 130 384 018 € 19,7 %
Náklady na materiál, energie 430 973 € -16,3 %
Služby 7 355 538 € 4,4 %
Pridaná hodnota 8 775 325 € -20,2 %
Osobné náklady 6 020 005 € 9,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 465 417 € -17,9 %
Opravné položky -668 388 € -123,4 %
Ostatné výnosy 35 956 284 € %

Iné prevádzkové náklady 15 754 796 € %

Zisk z predaja majetku 60 799 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 22 552 187 € %

HV z finančnej činnosti -137 626 € %
z toho Nákladové úroky 5 105 € -34,6 %
HV pred zdanením 22 414 561 € %

Daň 4 238 232 € %

HV po zdanení 18 176 329 € %

EBITDA 22 288 414 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
72 575 313 € -3,2 %
 
Neobežný majetok 732 744 € -26,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 732 744 € -26,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 66 883 873 € -5,9 %
Zásoby 15 018 383 € -0,4 %
Dlhodobé pohľadávky 3 435 957 € 21,5 %
Krátkodobé pohľadávky 47 880 886 € -9,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 548 647 € 22,9 %
 
Časové rozlíšenie 4 958 696 € 71,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 72 575 313 € -3,2 %
 
Vlastné imanie
32 451 883 € -22,2 %
Základné imanie 11 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 252 439 € 0,0 %
HV minulých rokov 13 011 476 € -65,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 18 176 329 € %

 
Záväzky 40 100 935 € 20,5 %
Dlhodobé záväzky 38 756 € 71,2 %
Krátkodobé záväzky 27 463 777 € 21,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 12 598 402 € 18,4 %
 
Časové rozlíšenie 22 495 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?