Škoda Auto Slovensko s.r.o.

Historický názov:
  • ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Škoda Auto Slovensko s.r.o.
Sídlo:
Sabinovská 6
82102 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/4775/B
Od 19.4.1993, posledná zmena 10.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jaroslav Hercog
  • Ing. Martin Jakubík
IČO:
31347215
DIČ:
2020296465

IČ DPH:

SK2020296465
Podľa §4, registrovaný od 1.6.1993
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
1 892 054 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Škoda Auto a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.03.2023 ako riadna.

Firma Škoda Auto Slovensko s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 343 831 156 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 19,71%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 263 505 EUR vzrástol medziročne o 1 556 245 EUR.

Firma predala tovar za 343 831 156 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 19 063 210 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 18,94%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1,41%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,38%.

Absolútne ukazovatele

762 281 598 €

19,1 %

10 210 615 €

7,4 %

104 946 840 €

32,7 %

17 213 026 €

9,9 %

48 858 476 €

15,9 %

Relatívne ukazovatele

2.97 %

-0,3 %

2.33

0,0

3.11 %

0,9 %

83.60 %

3,4 %

1.86

-0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 343 831 156 € 19,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 324 767 946 € 20,5 %
Náklady na materiál, energie 224 854 € 18,9 %
Služby 8 062 922 € 1,4 %
Pridaná hodnota 10 210 615 € 7,4 %
Osobné náklady 4 378 867 € 5,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 248 520 € 9,5 %
Opravné položky 564 819 € 100,0 %
Ostatné výnosy 416 530 331 € 18,8 %
Iné prevádzkové náklady 417 230 859 € 18,6 %
Zisk z predaja majetku 637 368 € 25,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 520 068 € 32,7 %
HV z finančnej činnosti -708 891 € -33,6 %
z toho Nákladové úroky 316 521 € 259,6 %
HV pred zdanením 3 811 177 € 32,6 %
Daň 547 672 € -53,1 %
HV po zdanení 3 263 505 € 91,2 %
EBITDA 5 131 220 € 27,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
104 946 840 € 32,7 %
 
Neobežný majetok 2 670 426 € 4,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 251 914 € 12,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 392 262 € -27,0 %
Dlhodobý finančný majetok 26 250 € 0,0 %
 
Obežný majetok 102 210 202 € 33,7 %
Zásoby 10 905 084 € 253,9 %
Dlhodobé pohľadávky 9 223 009 € 20,0 %
Krátkodobé pohľadávky 82 081 758 € 24,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 351 € 7,3 %
 
Časové rozlíšenie 66 212 € 39,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 104 946 840 € 32,7 %
 
Vlastné imanie
17 213 026 € 9,9 %
Základné imanie 1 892 054 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 344 099 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 713 368 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 263 505 € 91,2 %
 
Záväzky 86 041 753 € 38,8 %
Dlhodobé záväzky 125 924 € -6,9 %
Krátkodobé záväzky 42 502 868 € 68,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 43 412 961 € 18,6 %
 
Časové rozlíšenie 1 692 061 € 18,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?