B. Braun Medical s.r.o.

Historický názov:
  • B.Braun Medical s.r.o.
  • B. Braun Medical Bratislava s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
B. Braun Medical s.r.o.
Sídlo:
Hlučínska 3
83103 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/5094/B
Od 24.5.1993, posledná zmena 25.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Petr Macoun, PhD.
  • PharmDr. Jiří Lukeš
IČO:
31350780
DIČ:
2020297609

IČ DPH:

SK2020297609
Podľa §4, registrovaný od 1.6.1993
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
29 875 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • B. Braun Austria Gesellschaft m.b.H. (74,89%)
  • B. Braun Melsungen A.G. (25,11%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma B. Braun Medical s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 38 447 075 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 30,51%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 689 679 EUR vzrástol medziročne o 475 644 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,3% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 37 199 837 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 10 344 017 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 27%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 5,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 15,8%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 2,78%.

Absolútne ukazovatele

38 629 796 €

30,7 %

4 935 093 €

29,0 %

23 352 593 €

18,0 %

14 299 313 €

13,4 %

12 041 959 €

15,7 %

Relatívne ukazovatele

12.84 %

-0,2 %

2.69

0,7

7.24 %

1,1 %

38.77 %

2,5 %

2.09

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 37 199 837 € 30,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 247 238 € 49,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 26 855 820 € 34,9 %
Náklady na materiál, energie 96 100 € -5,3 %
Služby 6 720 788 € 15,8 %
Pridaná hodnota 4 935 093 € 29,0 %
Osobné náklady 1 832 012 € -2,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 240 889 € 27,8 %
Opravné položky 83 369 € 161,6 %
Ostatné výnosy 156 040 € 59,5 %
Iné prevádzkové náklady 393 421 € 154,5 %
Zisk z predaja majetku 24 000 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 404 716 € 45,2 %
HV z finančnej činnosti -153 918 € -136,3 %
z toho Nákladové úroky 102 737 € %

HV pred zdanením 2 250 798 € 41,5 %
Daň 561 119 € 48,8 %
HV po zdanení 1 689 679 € 39,2 %
EBITDA 2 460 879 € 47,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 352 593 € 18,0 %
 
Neobežný majetok 2 864 093 € 3,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 850 796 € 3,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 13 297 € 0,0 %
 
Obežný majetok 20 483 404 € 20,4 %
Zásoby 3 218 778 € 20,9 %
Dlhodobé pohľadávky 369 728 € 10,2 %
Krátkodobé pohľadávky 16 861 134 € 20,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 33 764 € 0,0 %
 
Časové rozlíšenie 5 096 € -2,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 352 593 € 18,0 %
 
Vlastné imanie
14 299 313 € 13,4 %
Základné imanie 29 875 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 073 550 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 506 209 € 16,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 689 679 € 39,2 %
 
Záväzky 9 053 280 € 26,1 %
Dlhodobé záväzky 26 352 € 16,3 %
Krátkodobé záväzky 8 076 813 € 28,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 950 115 € 7,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?