HARTMANN - RICO spol. s r.o.

Historický názov:
  • HARTMAN - RICO spol. s r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Sídlo:
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/5144/B
Od 26.5.1993, posledná zmena 15.12.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marek Třeška
  • Ing. Tomáš Groh
IČO:
31351361
DIČ:
2020300073

IČ DPH:

SK2020300073
Podľa §4, registrovaný od 1.7.1993
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
11 950 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • HARTMANN-RICO a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma HARTMANN - RICO spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 38 179 894 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 3,59%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 238 607 EUR poklesol medziročne o 77 567 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 91,5% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 38 174 944 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 14 826 111 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 38%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 3,83%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,43%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,14%.

Absolútne ukazovatele

41 721 768 €

0,1 %

3 553 112 €

-6,5 %

11 902 649 €

7,7 %

4 011 716 €

44,7 %

4 624 219 €

35,7 %

Relatívne ukazovatele

9.31 %

-0,3 %

1.34

-0,4

18.81 %

-2,1 %

66.30 %

-8,6 %

1.65

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 38 174 944 € -3,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 950 € 100,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 23 348 833 € -2,5 %
Náklady na materiál, energie 748 689 € -3,8 %
Služby 10 566 247 € -4,4 %
Pridaná hodnota 3 553 112 € -6,5 %
Osobné náklady 2 645 106 € 18,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 63 654 € 71,9 %
Opravné položky 233 142 € 212,8 %
Ostatné výnosy 1 199 086 € 37,7 %
Iné prevádzkové náklady 442 314 € -12,2 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 330 995 € -37,0 %
HV z finančnej činnosti 1 645 227 € 67,9 %
z toho Nákladové úroky 22 993 € %

HV pred zdanením 2 976 222 € -3,8 %
Daň 737 615 € -5,1 %
HV po zdanení 2 238 607 € -3,3 %
EBITDA 1 357 662 € -29,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 902 649 € 7,7 %
 
Neobežný majetok 126 239 € -2,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 47 267 € 58,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 78 972 € -20,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 749 418 € 7,8 %
Zásoby 270 882 € -24,9 %
Dlhodobé pohľadávky 435 515 € 7,5 %
Krátkodobé pohľadávky 10 581 359 € 4,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 461 662 € %

 
Časové rozlíšenie 26 992 € -13,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 902 649 € 7,7 %
 
Vlastné imanie
4 011 716 € 44,7 %
Základné imanie 11 950 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 189 554 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 571 605 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 2 238 607 € -3,3 %
 
Záväzky 7 890 933 € -4,7 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 6 716 676 € -5,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 174 257 € 0,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?