HARTMANN - RICO spol. s r.o.

Historický názov:
  • HARTMAN - RICO spol. s r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Sídlo:
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/5144/B
Od 26.5.1993, posledná zmena 15.12.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marek Třeška
  • Ing. Tomáš Groh
IČO:
31351361
DIČ:
2020300073

IČ DPH:

SK2020300073
Podľa §4, registrovaný od 1.7.1993
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
11 950 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • HARTMANN-RICO a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma HARTMANN - RICO spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 39 602 909 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,31%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 316 174 EUR poklesol medziročne o 1 792 576 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 94,98% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 39 602 909 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 15 649 523 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 39%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 5,11%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 18,1%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,54%.

Absolútne ukazovatele

41 695 947 €

6,9 %

3 801 590 €

-33,5 %

11 054 284 €

-15,2 %

2 773 109 €

-62,8 %

3 408 067 €

-56,5 %

Relatívne ukazovatele

9.60 %

-5,7 %

1.70

-1,1

20.95 %

-10,6 %

74.91 %

32,1 %

1.43

-1,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 39 602 909 € 6,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 23 953 386 € 12,2 %
Náklady na materiál, energie 778 501 € -5,1 %
Služby 11 055 579 € 18,1 %
Pridaná hodnota 3 801 590 € -33,5 %
Osobné náklady 2 238 957 € 9,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 37 032 € 52,7 %
Opravné položky -206 649 € 64,1 %
Ostatné výnosy 871 103 € 12,1 %
Iné prevádzkové náklady 503 613 € 7,4 %
Zisk z predaja majetku 404 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 113 997 € -53,5 %
HV z finančnej činnosti 979 800 € 28,6 %
z toho Nákladové úroky 1 555 € %

HV pred zdanením 3 093 797 € -41,7 %
Daň 777 623 € -35,1 %
HV po zdanení 2 316 174 € -43,6 %
EBITDA 1 930 123 € -51,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 054 284 € -15,2 %
 
Neobežný majetok 128 806 € 10,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 29 902 € 15,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 98 904 € 8,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 894 388 € -15,4 %
Zásoby 360 710 € 46,4 %
Dlhodobé pohľadávky 405 210 € 56,9 %
Krátkodobé pohľadávky 10 127 782 € -18,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 686 € -24,9 %
 
Časové rozlíšenie 31 090 € -23,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 054 284 € -15,2 %
 
Vlastné imanie
2 773 109 € -62,8 %
Základné imanie 11 950 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 189 554 € 0,0 %
HV minulých rokov 255 431 € -91,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 316 174 € -43,6 %
 
Záväzky 8 281 175 € 48,3 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 7 112 201 € 47,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 168 974 € 54,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?