Orkla Foods Slovensko s. r. o.

Historický názov:
  • VITANA SLOVENSKO, s.r.o.
Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Orkla Foods Slovensko s. r. o.
Sídlo:
Plátennícka 2
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/57737/B
Od 11.6.1993, posledná zmena 5.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Paweł Szcześniak
  • Josef Šuber
IČO:
31352316
DIČ:
2020313944

IČ DPH:

SK2020313944
Podľa §4, registrovaný od 1.6.1993
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
19 528 036 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Orkla Foods Slovensko s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 58 236 105 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 27,55%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 298 181 EUR poklesol medziročne o 479 341 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 100,0% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 58 236 105 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 10 450 784 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 17%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 8,28%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,06%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 1,91%.

Absolútne ukazovatele

58 238 890 €

27,5 %

6 362 707 €

-7,7 %

13 738 386 €

-19,4 %

5 563 750 €

30,4 %

2 467 407 €

-58,1 %

Relatívne ukazovatele

10.93 %

-4,2 %

3.19

-0,2

9.45 %

-1,0 %

59.50 %

-15,5 %

1.53

-1,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 58 236 105 € 27,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru47 785 321 € 36,6 %
Náklady na materiál, energie650 702 € 8,3 %
Služby3 437 375 € 8,1 %
Pridaná hodnota6 362 707 € -7,7 %
Osobné náklady1 997 454 € -1,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku2 388 338 € 0,1 %
Opravné položky10 812 € 275,6 %
Ostatné výnosy1 029 € 50,9 %
Iné prevádzkové náklady58 864 € 164,4 %
Zisk z predaja majetku0 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti1 908 268 € -22,2 %
HV z finančnej činnosti-229 623 € -47,3 %
z toho Nákladové úroky161 820 € 54,1 %
HV pred zdanením1 678 645 € -26,9 %
Daň380 464 € -26,8 %
HV po zdanení1 298 181 € -27,0 %
EBITDA4 296 606 € -11,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 738 386 € -19,4 %
 
Neobežný majetok6 236 242 € -27,4 %
Dlhodobý hmotný majetok32 124 € 17,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok5 953 760 € -28,4 %
Dlhodobý finančný majetok250 358 € 0,4 %
 
Obežný majetok7 491 113 € -11,3 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky367 566 € 96,2 %
Krátkodobé pohľadávky7 121 300 € -13,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty2 247 € -40,0 %
 
Časové rozlíšenie11 031 € -18,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky13 738 386 € -19,4 %
 
Vlastné imanie
5 563 750 € 30,4 %
Základné imanie19 528 036 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania9 065 € 0,0 %
HV minulých rokov-15 271 532 € 10,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení1 298 181 € -27,0 %
 
Záväzky7 883 048 € -37,7 %
Dlhodobé záväzky2 848 831 € -71,1 %
Krátkodobé záväzky4 375 583 € 94,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé658 634 € 20,5 %
 
Časové rozlíšenie291 588 € 124,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?